Історичні аспекти виникнення, встановлення та розвитку системи органів прокуратури

  • І. В. Костенко
  • С. М. Огієвич
Ключові слова: система органів прокуратури, періодизація, реформи, організаційна побудова, функції

Анотація

Дослідження ґрунтується на історичних фактах про виникнення та розвиток системи органів прокуратури. Шляхом аналізу наукових джерел визначено зміст поняття «прокуратура», з'ясовано особливості та знайдено причини й основи виникнення органів прокуратури. Виходячи з результатів дослідження, зроблено висновок, що прокуратура пройшла довгий і важкий шлях становлення та розвитку з моменту свого створення.

Умовною датою виникнення системи органів прокуратури можна вважати XVIII століття, оскільки в січні 1722 року вона була вперше офіційно створена Петром I. Саме з цього часу розпочався перший етап періодизації розвитку органів прокуратури, який називається періодом входження України до складу Російської імперії (1722-1917). Крім того, визначено ще три такі етапи: період Української Народної Республіки (1917-1922), радянський період (1922-1991) та період незалежності.

У роботі вивчено особливості функціонування прокуратури в кожен із періодів розвитку, що включає повноваження прокурорів, функції прокуратури, правові засади, на основі яких прокурорська діяльність набула законодавчого закріплення. З останнього можна виокремити такі нормативно-правові акти, як Положення про судоустрій (1860 рік), Закон «Про урядження прокурорського нагляду на Україні» (4 січня 1918 року), Положення про прокурорський нагляд (28 червня 1922 року), Закон України «Про прокуратуру» (5 листопада 1991 року) та інші.

На основі дослідження можна зробити висновок про те, що, починаючи з 1722 року, прокуратура зазнавала постійних змін у різних сферах своєї діяльності: від організаційної структури до повноважень прокурорів. Зважаючи на те, що в умовах нинішніх багаточисленних реформаційних етапів та в контексті активізації євроінтеграційних процесів, які вимагають удосконалення законодавства в напрямі посилення демократизації суспільства, прискорення перебудови структури та уточнення функцій системи прокурорського нагляду, визначення шляхів і напрямів покращення їхньої діяльності, це питання набуває ключового значення, то важливо максимально ефективно підлаштувати умови та особливості діяльності органів прокуратури до вимог і потреб суспільства з метою досягти високого рівня законності та правопорядку.

Посилання

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. Ст. 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/4651-17.
2. Литвак О.М., Шумський П.В. Становлення та розвиток прокуратури України / Вісник національної академії прокуратури України. 2012. № 3. URL: file:///C:/Users/Admin/Desktop/14.05.20/ Vnapu_2012_3_4.pdf.
3. Мавдрик М.Я. Становлення та розвиток прокуратури України як інституту захисту прав і свобод людини і громадянина / ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2012. № 3 (58). URL: file:///C:/Users/Home/ Downloads/VKhnuvs_2012_3_5.pdf.
4. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII (редакція від 20.03.2020) // Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2-3. (Ст. 12). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1697-18.
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури : Закон України від 19.09.2019 № 113-IX (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 42, ст. 238). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20.
6. Шумський П.В. Проблеми сучасної концепції основних функцій органів прокуратури України / П.В. Шумський // Сучасні проблеми науки: м-ли наук. конф. (9 квітня 2010 року, НАУ). К. : Національний авіаційний університет, 2010. С. 220-221. URL: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/12570/ 1/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F. %20%D0%92.pdf.
7. Юсупов В.А. Становлення та розвиток органів прокуратури до здобуття незалежності України // В.А. Юсупов // Форум права. 2012. № 2. С 813-818. URL: file:///C:/Users/Admin/Desktop/14.05.20/ FP_index.htm_2012_2_130.pdf.
Опубліковано
2020-08-12