Ознаки агробізнесу як аграрно-правової категорії

  • Г. С. Корнієнко
Ключові слова: агробізнес, ознаки, правовідносини, суб'єкт, підприємництво, сільськогосподарський товаровиробник

Анотація

У статті визначено ознаки агробізнесу як аграрно-правової категорії. Наголошено, що агробізнес в юридичних науках не отримав повного та ґрунтовного дослідження. Внаслідок цього проблема визначення ознак агробізнесу є актуальною і такою, що потребує розв'язання. Окреслено, що сільськогосподарський товаровиробник - це основний суб'єкт у правовідносинах агробізнесу. Крім нього, у правовідносини в сфері агробізнесу вступають і допоміжні суб'єкти, зокрема оператори ринку харчових продуктів, учасники оптового ринку сільськогосподарської продукції тощо. При цьому кінцевим суб'єктом правовідносин агробізнесу завжди є споживач.

Визначено, що першим рівнем складних правовідносин агробізнесу буде виступати селекційне винахідництво, яке дає змогу отримати нові винаходи у сфері АПК; другим - виробництво, переробка; третім - логістика; четвертий рівень передбачає доведення продукції до кінцевого споживача. Між названими правовідносинами можна простежити стійкі, однорідні зв'язки.

Встановлено, що агробізнесу як правовій категорії притаманні такі ознаки: 1) агробізнес здійснюється спеціальним суб'єктом, який спеціалізується на проведенні сільськогосподарської діяльності; 2) здійснення агробізнесу передбачає наявність спеціальних активів (земля, обладнання, водні ресурси тощо); 3) його сутність становить господарська (підприємницька) діяльність; 4) він виступає складною системою правових зв'язків у вигляді правовідносин із селекційного винахідництва, виробництва, переробки, реалізації сільськогосподарської продукції та підтримки розвитку села; 5) спрямовується на виробництво, реалізацію сільськогосподарської продукції та виконання послуг у сфері сільськогосподарського виробництва; 6) між суб'єктами агробізнесу виникають внутрішні та зовнішні правовідносини; 7) мета агробізнесу полягає в отриманні прибутку, задоволенні потреб споживачів у сільськогосподарській продукції з урахуванням розвитку села та сільської місцевості, підтримки екологічної безпеки; 8) агробізнес обов'язково передбачає наявність організаційного (аграрний менеджмент) і матеріально-технічного забезпечення (сільськогосподарська техніка, пально-мастильні матеріали, насіння, добрива тощо); 9) відносини агробізнесу регулюються нормами аграрного права.

Посилання

1. Долгошея Н.О. Теоретичні основи трактування агробізнесу в економічній науці. Економіка та держава. 2011. № 1. С. 76-78.
2. Костіна К.В. Логістика в системі агробізнесу України. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/ handle/2010/28134/93-98.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
3. Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №№ 1440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1440-2003-%D0%BF?find=1&text=%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5% D1%81#w11.
4. Підприємницька діяльність та агробізнес : підручник / за ред. М.М. Ільчука, Т.Д. Іщенко. Київ : Вища освіта, 2006. 543 с.
5. Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах : Постанова Національного банку України від 11.06.2018 № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v0064500-18?find=1&text=%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-% D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81#w21.
6. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» : Наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2005 № 790. URL: https://www.youtube.com/ watch?v=lsQJJQKy9vc.
7. Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років : Закон України від 18.01.2001 № 2238-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2238-14.
8. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою : Закон України від 09.02.2012 № 4391-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4391-17.
9. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C#w11.
10. Долгошея Н.О. Організаційно-економічний механізм формування і функціонування агробізнесу. Агросвіт. 2010. № 21. С. 67-72.
11. Абрамович І.А. Теоретичні основи та форми вияву аграрного бізнесу. Ефективна економіка. 2011. № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_12_57.
12. Рысьмятов А.З., Барчо М.Х., Дьяков С.А. К вопросу о методологии и организации птицеводческого бизнеса. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2006. № 4. URL: http://ej.kubagro.ru/a/viewaut. asp?id=90&page=4&order=dpub.
13. Щербина С.В. Державна політика забезпечення продовольчої безпеки України. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2014. № 2. С. 49-55.
14. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві : Закон України від 17.10.1990 № 400-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/400-12.
15. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 №№ 1264-XII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12?find=1&text=%D0%B0%D0%B3%D1%80#w11.
16. Гриненко С.П. Логістичний напрям розвитку інтегрованих формувань в агробізнесі. Економіка АПК. 2002. № 9. С. 132-136.
17. Жушман В.П., Савельєва О.М. Наукові засади систематизації аграрного законодавства. Теорія і практикаправознавства:електронненауковефаховевиданняНаціональногоуніверситету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2012. Вип. 1 (2). С. 1-17. URL: http://nauka.nlu.org.ua/ download/el_zbirnik/1.2012/Zyshman.pdf.
18. Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. Законодавство та право в агропромисловому комплексі України : навч. посіб. Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 2011. 334с.
Опубліковано
2020-08-12