Казахське ханство як об'єкт російського геополітичного впливу (1465-1731 рр.): історико-правовий аспект

  • А. Ю. Иванов
Ключові слова: казахи, Московське царство, Російська імперія, експансія, стратегічні інтереси

Анотація

У статті розглядаються різні аспекти історико-правової реальності середини XV - початку XVIII ст., пов'язані з формуванням політичного курсу Московської держави щодо Казахського ханства. Простежується динаміка формування і реалізації експансіоністських устремлінь московської монархії щодо казахської державності від моменту її зародження в 1465 р. і до початку ліквідації в 1731 р. Доведено, що з кінця XV ст. Московське царство, а потім і Російська імперія взяли курс на дестабілізацію політичної ситуації в Казахському ханстві.

Особлива увага приділяється аналізу особливостей збору та накопичення різнопланових і обшир-них відомостей про казахів російською стороною. Особливу увагу приділено використанню московською стороною недосконалостей державного ладу Казахського ханства з метою його дискредитації. Детально висвітлено особливості встановлення російської присутності в середньоазійських степах, а також використані при цьому засоби політичного, економічного і культурного впливу.

Показана також динаміка зміни політичного курсу Московської держави щодо казахів у зв'язку зі змінами її стратегічних інтересів на різних етапах історії, на основі чого автором статті розроблена і обґрунтована авторська періодизація цього процесу. Зазначається, що квінтесенцією експансіоністських устремлінь самодержавства в Казахстані став період першої чверті XVIII ст., коли за правління Петра І відбувалося утвердження засад зовнішньополітичного курсу Російської імперії.

Автор доходить висновку, що царизм вдавався до поступової колонізації економічно й політично вигідних територій Казахського ханства шляхом дискредитації його влади, втручання у внутрішньополітичні процеси і подальшого спонукання ханської влади до прийняття російського підданства. Поступова втрата суверенітету казахською державою в першій половині XVIII ст. пояснюється як наслідок планомірного і багатовекторного деструктивного впливу московських монархів. Вивчення цього досвіду є особливо актуальним в сучасних умовах гібридної війни, яку веде Російська Федерація проти міжнародного співтовариства.

Посилання

1. Аполлова Н.Г. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в XVIII - начале XIX в. / Н.Г. Аполлова. М. : Изд-во АН СССР, 1960. 430 с.
2. Арапов Д.Ю. Бухарское ханство в русской востоковедческой историографии / Д.Ю. Арапов. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. 128 с.
3. Басин В.Я. Казахстан в системе внешней политики России в первой половине XVIII века / В.Я. Басин // Казахстан в XV - XVIII веках (Вопросы социально-политической истории). Алма-Ата : «Наука», 1969. С. 50-145.
4. Басин В.Я. Россия и казахские ханства в XVI - XVIII вв. / В.Я. Басин. Алма-Ата : Изд-во «Наука» Казахской ССР, 1971. 275 с.
5. Иванов А.Ю. Политико-правовые предпосылки включения Казахстана в состав Российской империи (1714-1818 гг.) / А.Ю. Иванов // Legea i via a. 2020. № 1. С. 43-47.
6. История СССР : учеб. для студ. ист. фак. пед. ин-тов. 4-е изд., испр. М. : Просвещение, 1979. Ч. І. 607 с.
7. История СССР с древнейших времён до наших дней. Т. ІІ. Борьба народов нашей страны за независимость в XIII - XVII вв. Образование единого русского государства. М. : Изд-во «Наука»,
1966. 631 с.
8. Іванов О.Ю. Ідеологічні та політико-правові засади російської експансії в Казахстані (1714 р. -перша половина XIX ст.) / О.Ю. Іванов // Часопис Київського університету права. 2020. № 1. С. 41-46.
9. Іванов О.Ю. Ідеологія російського експансіонізму як історико-правовий феномен / О.Ю. Іванов // Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 36-41.
10. Краткая история СССР. Ч. 1. Л. : Изд-во «Наука», Ленинградское отделение, 1972. 440 с.
11. Масанов Э.А. Из истории этнографического изучения казахского народа в России (XV - XVII вв.) / Э.А. Масанов. М. : «Наука», 1964. 10 с.
12. Махашев Х. Проблемы вхождения Казахстана в Россию в дореволюционно-буржуазной историографии / Х. Махашев // Проблемы истории русско-казахских взаимоотношений в XVIII - начале ХХ веков. Алма-Ата, 1980. С. 107-114.
13. Сабырханов А. Исторические предпосылки ликвидации ханской власти в Казахстане / А. Сабырханов // Казахстан в эпоху феодализма (проблемы этнополитической истории). Алма-Ата : «Наука» КазССР. 1981. С. 149-163.
14. Советский Союз. Геогр. описание в 22-х томах. Казахстан. М. : «Мысль», 1970. 408 с.
Опубліковано
2020-08-12