Права людини під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я

  • І. С. Демченко
Ключові слова: громадське здоров'я, право на здоров'я, права людини, міжнародні медико-санітарні правила, соціально-економічне право, обмеження, відступ

Анотація

У статті аналізуються положення міжнародних документів в сфері захисту прав людини під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я. Досліджуються положення Міжнародних медико-са-нітарних правил щодо забезпечення прав людини, які в силу своєї юридичної природи є обов'язковими для всіх держав-членів ООН. Зазначається, що розуміння прав людини залежить як від ратифікації міжнародних договорів у сфері захисту прав людини (універсального та/або регіонального рівня), так і від положень національного законодавства (визнання та гарантування тих чи інших прав людини).

Проводиться аналіз на відповідність критеріям щодо обмеження прав людини ситуації, яка склалася з пандемією Covid-19. Акцентується увага на принципах співрозмірності та пропорційності заходів при обмеженні або відступі від зобов'язань щодо прав людини в інтересах забезпечення громадського здоров'я. Стверджується, що пандемія Covid-19 відповідає ознакам, які необхідні для відступу від виконання договірних зобов'язань: відступ від прав у зв'язку з надзвичайним положенням можливий лише у випадку виняткової та дійсної або неминучої небезпеки, яка загрожує життю нації. Загроза життю нації це загроза, яка: а) стосується всього населення та всієї або частини території держави; б) несе загрозу для фізичного здоров'я населення.

Право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я (право на здоров'я) не обмежується, і держави не можуть відступити від своїх зобов'язань, особливо в контексті Covid-19. Принцип прогресивної реалізації передбачає дотримання та забезпечення державою основних компонентів права на здоров'я: наявності, доступності, прийнятності, якості.

Аналізується можливість застосування державами ретрогресивних кроків реалізації заходів жорсткої економії. Наголошується, що заходи, які застосовують держави, повинні базуватися на основі загальноприйнятих стандартів прав людини та унеможливлювати випадки свавільного обмеження прав і свобод людей.

Посилання

1. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19-11, March 2020. URL: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020.
2. Guterres A. This is, above all, a human crisis that calls for solidarity. URL: https://www.un.org/en/ un-coronavirus-communications-team/above-all-human-crisis-calls-solidarity.
3. Holm S. A general approach to compensation for losses incurred due to public health interventions in the infectious disease context. Monash Bioethics Review. 2020. URL: https://doi.org/10.1007/ s40592-020-00104-2.
4. Bagenstos S.R. May Hospitals Withhold Ventilators from COVID-19 Patients with Pre-Existing Disabilities? Notes on the Law and Ethics of Disability-Based Medical Rationing. Yale Law Journal Forum. 2020. № 130. (Forthcoming). URL: https://ssrn.com/abstract=3559926.
5. Хендель Н.В. Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у сфері охорони здоров'я: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спеціальність 12.00.11 -Міжнародне право. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. 200 с.
6. International Health Regulations (2005). Third Edition. WHO, 2016. URL: https://apps.who.int/ iris/bitstream/handle/10665/246107/9789241580496-eng.pdf.
7. The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights: UN Commission on Human Rights. 28 September 1984, E/CN.4/1985/4.
URL: https://www.refworld.org/docid/4672bc122.html.
8. Zidar A. WHO International Health Regulations and Human Rights: From Allusions to Inclusion. The International Journal of Human Rights. 2015. № 19. P. 505-526. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/
13642987.2015.1045340.
9. Христова Г.О. Відступ держави від зобов'язань у сфері прав людини під час суспільної небезпеки. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 4 (2). С. 119-126.
10. International Covenant on Civil and Political Rights. Status of Treaties. Status as at: 01-04-2020. URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang= _en.
11. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14: Council of Europe 4 November 1950, ETS 5. URL: https://www.refworld.org/
docid/3ae6b3b04.html.
12. Reservations and Declarations for Treaty № 005 - Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Status as of 01/04/2020. URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/ full-list/-/conventions/treaty/005/declarations?p_auth=oC00wpDO.
13. Substantive issues arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Poverty and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Statement adopted on 4 May 2001. / Geneva,
23 April - 11 May 2001. E/C.12/2001/10. URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ statements/E.C.12.2001.10Poverty-2001.pdf.
14. UN General Assembly. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: UN General Assembly 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3. URL: https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html.
15. Демченко І.С. Мінімальні основні зобов'язання держав щодо громадського здоров'я. Актуальні проблеми держави і права. 2018. № 81. С. 35-43.
16. General Comment № 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant): UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). 11 August 2000, E/C.12/2000/4. URL: https://www.refworld.org/docid/4538838d0.html.
17. Muiznieks N. Human Rights in Europe: from Crisis to Renewal? Council of Europe, 2017. 256 p. URL: https://rm.coe.int/human-rights-in-europe-from-crisis-to-renewal-/168077fb04.
18. Report on austerity measures and economic and social rights: UN Office of the High Commissioner for Human Rights URL: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/RightsCrisis/E-2013-82_ en.pdf.
Опубліковано
2020-08-12