Конституційні основи становлення соціальної держави

  • М. І. Даніліна
Ключові слова: Конституція України, конституційний лад, соціальна держава, соціальні права, соціальна політика, соціальний захист, права та свободи людини і громадянина

Анотація

У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених, норм чинного законодавства України досліджено та охарактеризовано конституційні засади становлення та формування України як соціальної держави. Визначено конституційне закріплення України соціальною державою, основи формування та побудови соціальної держави в розрізі Конституції України. Досліджено поняття соціальної функції держави. Визначено, які завдання виконує соціальна держава. З'ясовано, що виявом соціального характеру держави є державно-владна діяльність у соціальній сфері чи соціальна політика самої держави.

Визначено, що соціальна сутність держави характеризується здатністю держави задовольняти потреби всього суспільства, насамперед забезпечувати його збереження, виживання як цілісного соціального «організму та можливість держави задовольняти інтереси насамперед домінуючої, зокрема панівної, частини населення. Досліджено, що важливе значення для формування соціальної держави в Україні має стаття 3 Основного Закону, яка проголосила людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю в Україні; закріпила, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; встановила відповідальність держави перед людиною за свою діяльність; визнала головним обов'язком держави утвердження і забезпечення прав і свобод людини.

З'ясовано, що важливим аспектом конституційного закріплення України соціальною державою можна вважати статтю 8 Основного Закону України, яка гарантує всім суб'єктам суспільних відносин можливість звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України. Ще один головний аспект побудови соціальної держави закріплено у статті 13 Конституції України, яка на найвищому правовому рівні визначила соціальну спрямованість економіки. Розділ ІІ Конституції України дає всі підстави стверджувати, що на формування в Україні соціальної держави суттєвий вплив має закріплення на рівні Основного Закону України переліку прав та свобод людини і громадянина.

Посилання

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) // Офіційний вісник України від 29.06.2001, № 24, сторінка 57, стаття 1076, код акта
19082/2001.
3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних депутатів України і 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» / Офіційний вісник України від 20.01.2012, № 3, сторінка 55, стаття 100, код акта 59981/2012.
4. Шаповал В. «Соціалізація» як особливість сучасного конституційного регулювання / В. Шапо-вал // Вісник Конституційного Суду України. 2004. № 3. С. 28-48.
5. Головащенко О.С. Соціальна та правова держава: питання співвідношення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О.С. Головащенко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Х.,
2008. 20 с.
6. Бермічева О.В. Соціальна функція держави в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / О.В. Бермічева; Нац. ун-т внутр. справ. Х., 2002. 18 с.
7. Яковюк І.В. Соціальна і правова держава: співвідношення понять / І.В. Яковюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Акад. правових наук України, Наук.-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування. Х. : Право, 2001. Вип. 1. С. 99-105.
8. Четверікова Л.О. Соціальна держава: теоретичний аспект / Л.О. Четверікова // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. Львів, 2004. Вип. 15. С. 103-107.
9. Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины : моногр. / Ю.Н. Тодыка; Нац. юридич. акад. Украины им. Ярослава Мудрого, Акад. правовых наук Украины. Харьков : Факт, 2000. 176 с.
10. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підруч. / О.Ф. Скакун. X. : Консум, 2009. 520 с.
11. Рабінович П.М., Лобода Ю.П. Соціальна сутність держави як складник предмета теорети-ко-історичної юриспруденції / П.М. Рабінович, Ю.П. Лобода // Вісник Академії правових наук України. 1996. № 5. -С. 90-100.
Опубліковано
2020-08-12