Компетенція Верховної Ради України в управлінні сектором безпеки: адміністративно-правові аспекти

  • Г. А. Гончаренко
Ключові слова: повноваження, предмети відання, національна безпека, парламент, адміністративно-правове регулювання, парламентський контроль

Анотація

У статті аналізуються адміністративно-правові аспекти реалізації компетенції Верховної Ради України в управлінні сектором безпеки. Встановлено, що компетенція Верховної Ради України в управлінні сектором безпеки, включає повноваження і предмети відання та просторові межі його діяльності. ЇЇ структурними елементами є повноваження, відповідальність, правові засоби, форми та методи реалізації прав і виконання обов'язків в управлінні сектором безпеки. Звернуто увагу на те, що компетенція Верховної Ради України встановлює обсяг і зміст її діяльності з одночасним розмежуванням її функцій і функцій інших суб'єктів як за вертикаллю, так і за горизонталлю управлінської системи сектору безпеки.

Визначено, що Верховна Рада України має повноваження щодо призначення на посади (або надання згоди) чи на звільнення з посад окремих службових осіб сектору безпеки (наприклад, Голови Служби безпеки України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини). Встановлено, що Верховна Рада України має повноваження стосовно прийняття законів, що регламентують діяльність органів сектору безпеки, було прийнято Закони: «Про національну безпеку України»; «Про Раду національної безпеки і оборони України»; «Про Службу безпеки України» та ін. Аргументовано, що Верховна Рада України має повноваження щодо затвердження загальної структури, чисельності, та визначення функцій Служби безпеки України, а також Міністерства внутрішніх справ України. Крім того, Верховна Рада України надає законом згоду на обов'язковість міжнародних договорів та денонсацію міжнародних договорів України; визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики; здійснює реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та в НАТО; здійснює контроль за сектором безпеки; затверджує Державний бюджет, в тому числі і виділення коштів на розвиток сектору безпеки. Зроблено висновок, що у деяких випадках повноваження Верховної Ради України в управлінні сектором безпеки досить докладно визначені в законодавстві, однак окремі з них фрагментарно, що вимагає вдосконалення його адміністративно-правового регулювання.

Посилання

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4.03.2016 р. «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» Указ Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016. иКЬ.Шрз://2акоп.гаСа.доу.иа/1а\уз/з1ю\у/92/2016#п2 (дата звернення 19.05.2020).
2. Пономарьов, С. П. Повноваження Верховної Ради України як суб'єкта забезпечення безпеки та оборони України. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2017. № 4 (79). С.242-250.
3. Пашинський В.Й.Верховна Рада України в системі суб'єктів забезпечення оборони держави. Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право. 2017. Вип.1/2. (33/34). С.238 - 241.
4. Мельник С. М. Адміністративно-правове регулювання повноважень Верховної Ради України у сфері військового управління. Приватне та публічне право. 2019. № 3. С.97-100.
5. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
6. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-УШ. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст.241.
7. Словник іншомовних слів / уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. К.: Наукова думка, 2000.
680 с.
8. Великий тлумачний словник сучасної української мови / голов. ред. В.Т. Бусел. К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. 1440 с.
9. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління.. Київ: Центр сприяння інстит. розвитку держ. служби, 2005. 254 с.
10. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекц. М.: Омега-Л, 2004.282 с.
11. Административное право: учебник / под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова. Москва, 2001. 728 с.
12. Георгієвський Ю. В. Компетенція органів публічної влади: теорія і практика застосування: наук. доп. Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2016. 48 с.
13. Адміністративне право: підручник / за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. Харків: Право, 2010. 624 с.
14. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 35. Ст.237.
15. Про службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-XI. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 27. Ст.382.
16. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22.03.2001 р. № 2331-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 19. Ст.94.
17. Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України: Закон України від 20.10.2005 № 3014-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 4. Ст.53.
Опубліковано
2020-08-12