Імплементація міжнародних кримінально-процесуальних норм як форма впливу міжнародного права на національне право

  • Н. А. Галабурда
Ключові слова: імплементація, форма впливу, міжнародні кримінальні правові та процесуальні норми, міжнародне право, національне право України

Анотація

У статті досліджуються особливості імплементації міжнародних кримінально-процесуальних та кримінально-правових норм як форми впливу міжнародного права на національне право. Аналізуються основні доктринальні підходи вчених до визначення поняття «імплементація» і відмежування його від інших подібних понять. Виявляється специфіка впливу правових норм міжнародних конвенцій на правові норми кримінального права окремих держав.

Можна зробити висновок, що основною метою реалізації як кримінального процесуального, так і міжнародного кримінального права як форми впливу міжнародного права на національне право є зміна чинного законодавства для виконання міжнародних зобов'язань з урахуванням кримінально-правової системи, структури чинного галузевого законодавства, законодавчої техніки.

Це дозволяє законодавцю реалізувати положення міжнародної угоди та покращити якість законодавства, а положення міжнародного кримінального права є поштовхом, який ініціює перегляд національного законодавства у випадках, коли це прямо передбачено в тексті міжнародної угоди або вимагається законом. На ефективність реалізації безпосередньо впливає якість національного законодавства, а також вибір законодавцем методів реалізації: прийому, адаптації, трансформації та направлення.

Незважаючи на різні доктринальні підходи до визначення поняття «імплементація», найбільш точним слід вважати визначення національної правової імплементації як процесу, що передбачає реалізацію міжнародного кримінального права в державі у сфері внутрішнього права з його допомогою та зі встановленим порядком; юридична діяльність державних органів, спрямована на фактичне виконання міжнародних зобов'язань, взятих на себе державою. Підтримую думку А.Л. Лучиніна про те, що поняття «реалізація» не є синонімом поняття «виконання», оскільки реалізація - це процес, а виконання - можливий результат цього процесу.

Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, а також інші міжнародні договори, норми яких стосуються самореалізації, безпосередньо застосовуються, вони не потребують прийняття внутрішнього законодавства для їх реалізації. Зазвичай у конституціях держав містяться положення, які є прикладом загального довідкового правила, що дозволяють застосовувати міжнародні угоди, обов'язкові для держави, належним чином ратифіковані та опубліковані, або загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, або визначають місце міжнародного права в межах правової системи конкретної держави.

Посилання

1. Кибальник А.Г. Сучасне міжнародне кримінальне право: поняття, завдання та принципи / А.Г. Кибальник. СПб. : Изд-во «Юридичний центр Пресс», 2003. С. 188.
2. Батир В.А. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права / В.А. Батир. Мінск. : Гендальф, 2000. С. 7.
3. Лучинин А.Л. Особливості механізму імплементації європейського права : дис. канд. юрид. наук. К, 2006. С. 25-26.
4. Мюллерсон Р.А. Співвідношення міжнародного і національного права / Р.А. Мюллерсон. К. : Міжнародні відносини, 1982. С. 74.
5. Шибко О.Н. Принципи і норми міжнародного права як джерела кримінального права : дис. ... канд. юрид. наук. С., 2000. С. 41.
6. Вдовін В.А. Імплементація міжнародно-правових норм у кримінальному праві: питання Загальної частини) / В.А. Вдовін, 2006. С. 73-74.
7. Буткевич В.Г. Теоретичні основи взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права : автореф. дис. ... докт. юрид. наук. К., 1980. С. 32.
8. Бичковський А.П. Узгодження норм міжнародного і внутрішньодержавного права : автореф. дис. докт. юрид. наук. К., 1986. С. 10.
9. Kimmo N. Transforming International Law and Obligations into Finnish Criminal Législation // Finnish Yearbook of International Law. Vol. X. Kluwer Law International, 2002. P. 327.
10. Волкогон Т.А. Про критерії ефективності системи права / Т.А. Волкогон // Ефективність законодавства і сучасні юридичні технологи: матер. засід. Міжн. школи-практикуму молодих вче-них-юристів (29-30 травня 2008 року) / відп. ред. Т.Я. Хабрієва. М., 2009. С. 14-16.
11. Левін Д.Б. Актуальні проблеми теорії міжнародного права / Д.Б. Левін. К., 1974. С. 247.
12. Гавердовский А.С. Імплементація норм міжнародного права / А.С. Гавердовский. К. : Вища
школа, 1980. С. 82.
13. Усенко Є.Т. Співвідношення і взаємодія міжнародного і національного права та Конституції України / Е.Т. Усенко // Журнал міжнародного права. 1995. № 2. С. 13-29.
14. Спиридонов А.П. Адаптація - прийом імплементації норм міжнародного кримінального права в білоруське кримінальне право / А.П. Спиридонов // Еволюція державних і правових інститутів в сучасній Белорусії: вчені записки. Вип. III. Мінськ, 2005. С. 123-126.
15. Аверков В.М. Теоретичні проблеми уніфікації / В.М. Аверков // Мінський журнал міжнародного права. 2000. № 3. С. 74.
16. Суворова В.Я. Реалізація норм міжнародного права / В.Я. Суворова. Мінск, 1992. С. 19.
17. Трунцевскій Ю.В. Про оцінку ролі міжнародного кримінального права в національному законодавстві в умовах глобалізації / Ю.В. Трунцевскій // Наукові основи кримінального права і процеси глобалізації : матер. V МІЖНАРОДНОГО конгресу кримінального права (27-28 травня 2010 року). К. : Проспект, 2010. С. 211.
18. Зимненко Б.Л. Про застосування норм міжнародного права судами загальної юрисдикції : [довідковий посібник] / Б.Л. Зимненко: Статут; РАП, 2006. 539 с.
19. Текст Закону про введення в дію Кодексу злочинів проти міжнародного права від 26.07.2002. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.iuscomp.org/gla/statutes/Voe StGB^df.
Опубліковано
2020-08-12