Соціально-демографічна характеристика магазинного крадія

  • О. М. Бурда
Ключові слова: мережа роздрібної торгівлі, рітейл, шопліфтер, крадіжки, супермаркет, магазин

Анотація

У статті здійснено спробу встановити та проаналізувати питання соціально-демографічної характеристики магазинного крадія. Насамперед до уваги бралися визначення понять «особа злочинця» та «особистість злочинця», значення яких по-різному трактується авторами. Незважаючи на відмінності, як вітчизняні, так і зарубіжні кримінологи все ж мають спільну систему ознак особи злочинця.

Для дослідження особи злочинця необхідно опиратися на соціальні риси та властивості, які є домінантними у виборі протиправної (антисуспільної) поведінки особи. До уваги бралися такі ознаки як стать, вік, рівень освіти, сімейний стан, рід занять. Наведені у статті цифрові показники були досліджені та проаналізовані на підставі вибіркового узагальнення матеріалів кримінальних проваджень. Було встановлено, що третя частина крадіжок, які вчиняються в мережі роздрібної торгівлі, здійснюється чоловіками. Їх увагу привертають дороговартісні товари (такі як ікра, алкоголь тощо). Тоді як жінками здійснюються крадіжки товарів життєвої необхідності (продукти харчування, засоби гігієни). Абсолютну більшість засуджених за крадіжки з мереж роздрібної торгівлі на момент вчинення злочину склали працездатні не працюючі особи.

Окремої уваги потребують неповнолітні злочинці. Як відомо, кримінальна відповідальність настає з 16-річного віку, тому досить часто через недостатню вартість викраденого товару крадіжки неповнолітніх не можна кваліфікувати як адміністративне порушення. Тому більшість злочинів перебувають поза межею статистичного обліку.

Щодо освітнього рівня, то майже половина злочинців має базову середню освіту, тобто є працездатною, але в силу тих чи інших обставин вони вимушені вибирати кримінальний шлях. Більшість серед працездатних осіб за родом занять виявилися різноробочими. Здебільшого це особи, які працюють на тимчасовій, непостійній роботі. Деякі професії пов'язані безпосередньо з місцем вчинення крадіжок. Крім того, слід звернути увагу на те, що майже всі крадії були неодружені (незаміжні), тому в них не було обов'язку утримувати сім'ю.

Посилання

1. Даньшин И.Н. Общетеоретические проблемы криминологии : монография / И.Н. Даньшин. Харьков : Прапор, 2005. 224 с.
2. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології. Теорія і практика: у 3 кн. / А.П. Зака-люк. К. : Ін Юре, 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с.
3. Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование : Монография. М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. 368 с.
4. Кримінологія: Загальна та Особлива частини : підручник / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, М.Ю. Ва-луйська та ін.; за заг. ред. В.В. Голіни. 2-ге вид. перероб. і доп. Х. : Право, 2009. 288 с.
5. Закалюк А.П. Там само.
6. Головкін Б.М., Наваляна Я.Т. Психологічні особливості злочинців. Форум права. Харків. 2012. Вип. № 4. С. 223-230.
7. Головкін Б.М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія. Харків : Право, 2011. 432 с.
8. Кримінологія : підручник / [Голіна В.В. та ін.]; за ред. проф. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2014. 439 с.
9. Б.М. Головкін. Крадіжка як найтиповіший злочин неповнолітніх [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.Ua/bitstream/123456789/10935/1/Golovkin_82-88.pdf.
10. Елітний алкоголь та делікатеси. У Львові спіймали велику банду підлітків за крадіжки з магазинів [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://tsn.ua/ukrayina/elitniy-alkogol-ta-delikatesi-u-lvovi-spiymali-veliku-bandu-pidlitkiv-za-kradizhki-z-magaziniv-983178.html.
11. Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. Там само. С. 162.
Опубліковано
2020-08-12