ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПОДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

  • І. В. Процюк
Ключові слова: поділ влали, поділ праці, демократія, система стримувань и противаг

Анотація

Статтю присвячено дослідженню формування й розвитку принципу поділу влади. Проаналізовано позиції науковців, які є основоположниками цього принципу. Звернено увагу на необхідність його закріплення як основоположної засади демократичної правової держави в законодавстві та реалізації
в державно-правовій практиці.

Посилання

1. Janda K. The Challenge of Democracy. Government in America / K. Janda, J. Berry, J. Goldman. –Boston : Houghton Mifflin Co, 1989. – 738 p.
2. Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / Г.Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1999– . – Т. 3 : Европа. Америка: XVII – ХХ вв. – 1999. – 829 c.
3. Аристотель. Политика / Аристотель // Аристотель. Сочинения : в 4 т. / Аристотель. – пер.с древнегреч. – М. : Мысль, 1976–1983. – Т. 4. – 1983. – С. 38–52.
4. Веніславський Ф.В. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України / Ф.В. Веніславський // Право України. – 1998. – № 1. – С. 34–38.
5. Гомеров И.Н. Государство и государствен6. Дзьобань О.П. Теоретичні основи поділу та взаємодії влади (історико-філософський аспект) /О.П. Дзьобань // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 11. – С. 60–80.
7. История буржуазного конституционализма XVII – XVIII вв. / редкол. : П.С. Грацианский,В.Г. Каленский, В.С. Нерсесянц. – М. : Наука, 1983. – 426 c.
8. История политических и правовых учений : [учебник] / под ред. В.С. Нерсесянца. – М. :Инфра-М, 1996. – 728 с.
9. Еллинек Г. Общее учение о государстве / Г. Еллинек ; вступ. ст. И.Ю. Козлихина. – СПб. :Юридический центр Пресс, 2004. – 752 с.
10. Кант И. Собрание сочинений : в 6 т. / И. Кант ; под общ. ред. В.Ф. Асмуса. – М. : Мысль,1963–1966. – Т. 4. – Ч. 2. – 1965. – 478 с.
11. Коваленко А.А. Виконавча влада в системі поділу влади в концепції Ш.-Л. Монтеск’є: історико-політологічний аспект / А.А. Коваленко // Держава і право. Серія «Юридичні і політологічні науки» : зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 9. – С. 95–100.
12. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна та ін. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 400 с.
13. Локк Дж. Два трактата о правлении / Дж. Локк // Локк Дж. Сочинения : в 3 т. / Дж. Локк ;пер. с англ. и лат. и сост. под ред. А.Л. Субботина. – М. : Мысль, 1985–1988. – Т. 3. – 1988. –С. 135–406.
14. Монтескье Ш.-Л. О духе законов: избранные произведения / Ш.-Л. Монтескье. – М. : Госполитиздат, 1955. – 672 с.
15. Морозова Л.А. Теория государства и права : [учебник] / Л.А. Морозова. – М. : Юристъ,2004. – 414 с.
16. Нерсесянц В.С. Политические учения Др. Греции / В.С. Нерсесянц. – М. : Наука, 1979. – 263 с.
17. Платон. Государство / Платон // Платон. Сочинения : в 3 т. / Платон – пер. с древнегреч. – М. :
Мысль, 1970–1971. – Т. 3. – 1971. – С. 80–416.
18. Полянский И.А. Правовая природа исполнительной власти и место в организации государ-
ственной власти / И.А. Полянский // Известия вузов. Серия «Правоведение». – 1999. – № 4. – С. 18–27.
19. Руссо Ж.-Ж. Суспільний договір / Ж.-Ж. Руссо // Антологія лібералізму: політико-прав-
ничі вчення та верховенство права / [С.П. Головатий, М.І. Козюбра, О.І. Сироїд та ін.] ; відп. ред.
С.П. Головатий. – К. : Книги для бізнесу, 2008. – С. 350–380.
20. Слюсаренко А.Р. Історія української Конституції / А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – К. :
Право, 1997. – 464 с.
21. Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Частина перша : [посібник
для студентів] / П.Б. Стецюк. – Львів : Астролябія, 2003. – 232 с.
22. Салтовський О.І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки
(від витоків до початку XX сторіччя) / О.І. Салтовський. – К. : ПАРАПАН, 2002. – 396 с.
23. Тихомиров Ю.А. Власть в обществе: единство и разделение / Ю.А. Тихомиров // Советское
государство и право. – 1999. – № 2. – С. 35–43.
24. Тихомиров Ю.А. Разделение властей или разделение труда? / Ю.А. Тихомиров // Советское
государство и право. – 1967. – № 1. – С. 14–22.
25.Фоков А.П. Судебная власть в системе разделения властей (научно-правовые, философские
и исторические аспекты) / А.П. Фоков // Государство и право. – 2000. – № 10. – С. 51–56.
26. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. З.М. Черниловско-
го. – М. : Юридическая литература, 1984. – 472 с.
27. Цвик М.В. О современной трактовке теории разделения властей / М.В. Цвик, Е.Р. Даш-
ковская // Проблемы законности : Республ. межвед. науч. сб. / отв. ред. В.Я. Таций. – Х. : Основа,
1993. – Вып. 28. – С. 10–16.ная власть: предпосылки, особенности, структура /
И.Н. Гомеров. – М. : ООО «Изд-во ЮКЭА», 2002. – 830 с.
Опубліковано
2020-05-08