ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОСЯГАННЯМ НА ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ АБО БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ

  • Л. В. Полунина
Ключові слова: криміналістична характеристика, способи злочину, обстановка злочину, комерційна таємниця, банківська таємниця

Анотація

У статті досліджені питання криміналістичної характеристики незаконного збирання з метою
використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, а також розголо-
шення комерційної таємниці. Виділені та охарактеризовані типові елементи криміналістичної харак-
теристики вказаного злочину.

Посилання

1. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строи-
тельных работ : автореф. дис. на соискание наук. степени канд. юрид. наук. : спец. 12.00.09 «Уголов-
ный процес и криминалистика; судебная експертиза». Москва, 1966. 4–5 с.
2. Курман О.В. Про криміналістичну характеристику злочинів, пов’язаних із посяганням на відо-
мості, що становлять комерційну або банківську таємницю. Теорія і практика судової експертизи і
криміналістики. 2012. Випуск 12. С. 44–51.
3. Кримінальний кодекс України: наук-практ. коментар / за ред. С.С. Яценка. Київ : А. С. К.,
2002. 936 с.
4. Цивільний кодекс України: наук-практ. коментар у 2 т. Т. 1 / за ред. О.В. Дзери Київ : Юрінком
Інтер. 2005. 832 с.
5. Господарський кодекс України : наук-практ. коментар / за заг. ред. О.П. Коцюби. Київ : А. С. К.,
2004. 720 с.
6. Радутний О.Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання або розголо-
шення комерційної таємниці. Право України. 2002. № 3. С. 110–113.Актуальні проблеми держави і права
7. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методи-
ки : монографія / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; за ред. В.Ю. Шепітька.
Харків : «Право», 2006. 624 с.
8. Ткачук И.Б. Коммерческая тайна: организация защиты, расследование посягательств.
Москва : «Щит-М», 2000. 168 с.
9. Топорков А.А., Сербин И.С. Роль и место предмета преступного посягательства в разработке
криминалистической характеристики незаконного получения сведений, составляющих коммерчес-
кую тайну. Актуальные проблемы юридических и экономических наук : материалы Всероссийской
научной конференции (Москва, 12–13 февраля 2009 г.). Москва, 2009. С. 108–117.
Опубліковано
2019-12-19