ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРІВ

  • Н. В. Боженко
Ключові слова: медіація, медіатор, правовий конфлікт, альтернативні методи, перспективи впровадження

Анотація

У статті проаналізовано особливості нормативно-правового регулювання інституту медіації, як сучасного методу досудового врегулювання адміністративних спорів, з огляду на позитивний зарубіжний досвід США та Франції, з урахуванням особливостей їх правових систем. Визначено форми його організації та окреслено перспективи імплементації процедури медіації в Україні.

Посилання

1. Історичний аспект розвитку інституту медіації та сучасні тенденції його розвитку // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Юриспруденція. – 2014. – № 10/2. – Т. 1. – С. 32.
2. National Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice, The Pound Conference / A. Leo Levin and Russel R. Wheeler eds, 1976 – P. 79–246.
3. Типовий закон Про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_l17.
4. Рекомендація Ради Європи (Rec (2002) 10 від 18 вересня 2002 року «Про медіацію у цивільних справах»: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1568851&Site=CM.
5. Директива 2008/52/EC Європейського Парламенту та Ради з певних аспектів медіації у цивільних та комерційних справах: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.scourt.gov.ua/.../Директива%20.pdf
6. Модельний Закон ЮНСІТРАЛ «Про міжнародну примирну процедуру» 2002 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-conc/03-90955.
7. Принципи для організацій, які забезпечують проведення медіації: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cpradr.org/RulesCaseServices.
8. Притика Ю. Д. Зміст та класифікація принципів медіації // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 10. – С. 86–92.
9. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод від 1950 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
10. Уніфікований акт про медіацію від 2001 року: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mediators.ru/rus.
11. Uniform mediation act 2001 /(Last Revised or Amended in 2003): [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uniformlaws.org/Act.
12. Бернард К. Механізм, відлагоджений за 20 років: медіація у Федеральному апеляційному суді дев’ятого федерального округу США // Медіація і право. – 2010. – № 2. – С. 48.
13. Леннуар Н. Н. Альтернативний дозвіл суперечок: переговори і медіація: навчально-методичний посібник. Спб.: Вид-во Санкт-петербурзького інституту права ім. Принца П. Г. Ольденбурзького, 2004. – С. 14–17.
14. Давыденко Д. Л. Из истории примирительных процедур в Западной Европе и США // Вестник Высшего Арбитражного суда. – 2004. – № 1. – С. 168.
15. Утебаева Г. А., Шумилова Ю. А. Зарубежный опыт применения альтернативных способов разрешения конфликтов частноправового характера // Экономика и право. – 2014. – № 1. – С. 90.
Опубліковано
2020-03-13