СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЯК ЮРИДИЧНА ГАРАНТІЯ ПРАВ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ЗА СИСТЕМАТИЧНЕ ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

  • Л. Ю. Прогонюк
Ключові слова: трудові спори, судовий захист, трудові обов’язки, проект Трудового кодексу, юридичні гарантії

Анотація

Стаття присвячена визначенню шляхів удосконалення правового регулювання судового захисту
як юридичної гарантії прав працівників, звільнених за п. 3 ст. 40 КЗпП України, в умовах сьогодення.

Посилання

1. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: Міжнародний пакт ООН від 16.12.1966.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/995_043.
2. Загальна декларація прав людини: Декларація ООН від 10.12.1948. Голос України від
10.12.2008. № 236.
3. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ : «Укр.
енцикл.», 1998. Т.5. П–С. 2003. 736 с.
4. Дашутін І.В. Правове регулювання судового захисту трудових прав громадян : автореф. дис...
канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2008. 20 с.
5. Трудове право : підручник / В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та ін.; за ред.
В.В. Жернакова. Xарків : Право, 2012. С. 445.
6. Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Сти-
чинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. 8-е вид., доп. і перероб. Київ : Видавництво А.С.К., 2007. 944 с.
7. Ситницька О.А. Юридичні гарантії права на працю та права на відпочинок за трудовим
законодавством України : монографія. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету
управління та права, 2010. 168 с.
8. Іоннікова І.А. Правове регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право, право соці-
ального забезпечення». Харків, 2004. 20 с.
9. Селезень С.В. Особливості припинення трудового договору за п. 2 ст. 41 Кодексу законів про
працю України : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право,
право соціального забезпечення». Львів, 2009. 19 с.
10. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовід-
носин : монографія. Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. 264 с.
Опубліковано
2019-12-19