СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА КОНЦЕПЦІЯ ПРАВА НА ЖИТЛО

  • Я. Гуляк
Ключові слова: коцепція права

Анотація

Стаття 47 Конституції України закріпила нові підходи до трактування права громадян на житло. Зокрема, відповідно до цієї норми: «Кожний має право на житло. Держава створює умови, за яких кожен громадянин буде мати можливість побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, що потребу-ють соціального захисту, житло надається державою й органами місцевого са-моврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі зако-ну за рішенням суду».

Посилання

1. Див., наприклад: Гонгало Р. Ф. Тенденции развития процессуальных гарантий права на жилище в законодательстве Украины / / Актуальні проблеми держави і права. — Одеса, 1998. —С. 311-314.
2. Див. також: Концепція державної житлової політики, схвалена постановою Верховної Ради України від 30 червня 1995 р. / / Житлове законодавство України. — К., 1998. — С. 82-85.
3. Див., наприклад: Соболев О. В., Мічурін Є. О., Сліпченко С. О. Житлове право України. — X.: Еспада, 2001. — С. 8, 12.4. Див.: Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Правове забезпечення належної реалізації права на житло: Навч. посіб. - К., 1990. - С. 10.
5. Див., наприклад:: Бару М., Пушкін О., Сибільов М. Конституційне право на жилу площу //Радянське право. — 1979. — № 10. — С. 12; Будзилович І. Право на житло, його зміст //Радянське право. — 1981. — № 1. — С. 68.
6. Див.: Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Правове забезпечення належної реалізації права на житло: Навч. посіб. — К., 1990. — С. 10. Там само див. огляд інших точок зору.
7. Аналіз зміни підходів у цій галузі див., наприклад: Чубукова О. Право на житло / / Віче. —1993. — № 12. — С. 56-63; Харитонов Е., Гонгало Р. Общая декларация прав человека изаконодательство Украины о праве на жилище / / Юридический вестник. — 1998. — № 4. —С. 97-98.
8. Житлове законодавство України. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — С. 82-85.
9. Див., наприклад: Соболев О. В., Мічурін Є. О., Сліпченко С. О. Житлове право України. — X.:Еспада, 2001. — С. 8, 12.
10. Див.: Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Правове забезпечення належної реалізації права на житло: Навч. посіб. — К., 1990. — С. 10.
11. Характеристику цього поняття див., наприклад: Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Цивіль-
не право України. — К.: Істина, 2003. — С. 6-7.
12. Див.: Конституционные права и обязанности граждан. — К., 1985. — С. 163.
13. Див.: Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Правове забезпечення належної реалізації права на житло. — К., 1990. — С. 13.
14. Див., наприклад: Червоний Ю. С., Харитонов Е. О., Бровченко Н. А. Правовое регулирование жилищных отношений в СССР: Учеб. пособие. — О.: Изд. ОГУ, 1984. — С. 9-14.
Опубліковано
2020-08-05