НАРКОМАНІЯ ЯК НАСЛІДОК НЕДОЛІКІВ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ В СІМ'Ї

  • О. А. Листопад
Ключові слова: наркомнія, правова соціалізація

Анотація

Сьогодні в Україні просліджується зростання кількості злочинів, пов'яза-них з незаконним виробництвом, поширенням і обігом наркотиків. Постійно збільшується кількість осіб, що втягуються в незаконний обіг наркотиків, спо-стерігається стійке зростання числа злочинів, вчинених у стані наркотичного сп'яніння. Кількість притягнутих до кримінальної відповідальності за вжи-вання наркотиків за останні п'ять років складає 19% від загальної кількості осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності. Основна маса злочинів, скоєних наркоманами (близько 80%), пов'язана з незаконним обігом нарко-тиків. Але, що є особливо небезпечним, — середній вік злочинців-наркоманів складає всього 16-25 років. Але реальна кількість наркоманів у 10-12 разів більша від офіційно зареєстрованої. Значна розповсюдженість наркоманії в Україні пов'язана зі змінами соціально-економічної ситуації, зростанням кри-мінального імпорту та виробництва наркотиків. Зростання кількості нарко-манів в Україні відбувається у зв'язку з недостатньою ефективністю органі-зації і проведення профілактичних заходів.

Посилання

1. Коваль Л. Г., Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Соціальна педагогіка: Соціальна робота: Навч. посіб.— К.: ІЗМН, 1997. — С. 232.
2. Лисенко І. П. Сімейні проблеми хворих на наркоманію та алкоголізм: Робота психолога //Практ. психологія та соц. робота. — 2000. — № 6. — С. 28-31.
3. Листопад О. А. Дефекти правової соціалізації дітей в сім'ї / / Науковий вісник Південно-українського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: Зб. наук. праць.— О., 2001. — Вип. 1 - 2 . — С. 185-189.
4. Лукашов Є. Як розмовляти з батьками про наркотики / / Завуч. — 2001. — № 27. — С. 12-14.
5. Макаренко А. С. Вибр. пед. твори. — К., 1949. — Т. 4. — С. 33.
6. Максимова Н. Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и наркомании несовершенно-летних: Учеб. пособие. — Ростов н/Д: Феникс, 2000. — 384 с.
7. Сухомлинський В. О. Мікроклімат вашого дому / / Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В5 т. — К., 1997 — Т. 5. — С. 414.
Опубліковано
2020-08-05