КОНФЛІКТНІСТЬ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У КРИМІНАЛІСТИЦІ

  • М. В. Мамич
Ключові слова: діалогічне мовлення

Анотація

Проблема діалогічного мовлення актуальна й багатоаспектна. І складність цієї проблематики полягає в необхідності з'ясування діалогу як об'єктно-суб'єкт-ного психологічного феномена, пов'язаного з особливостями ситуативного ви-явлення. Мета нашої статті — підбити деякі підсумки щодо вивчення діалогу, оха-рактеризувати його типові особливості та на прикладі діалогічного мовлення у криміналистиці визначити його специфічні риси, що може сприяти подальшій розробці цього питання

Посилання

1. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1972. — С. 434-435.
2. Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). — М., 1974. —С. 38-39.
3. Криміналістика / За ред. В. Ю. Шепітька. — X., 1998. — С. 74.
4. Леонтьев А. А. Речь в криминалистике и судебной психологии. — М., 1977. — С. 39-40.
5. Поршнев Б. Ф. Вказ. праця. — С. 187.
6. Кибик Е. А. Типология: таксономическая или объяснительная, статическая или динамическая / / Вопросы языкознания. — 1989. — № 1. — С. 10.
7. Бахтин М. М. Вказ. праця. — С. 454-55.
8. Сергеев А. И. Основные направления исследования языковых средств решения конфликтных ситуаций / / Диалог о диалоге. — 1991. — С. 47-50.
9. Ундерко А. Некоторые структурно-композиционные формы диалога в пьесах Шекспира: Автореф. дис... канд. фил. наук. — М., 1974.
10. Бахтин М. М. Вказ. праця. — С. 268.
11. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1986. — С. 196.
Опубліковано
2020-08-05