ЛИСТ В СИСТЕМІ КОМУНІКАТИВНОГО АКТУ

  • Л. В. Нижникова
  • Л. В. Нижникова
Ключові слова: комуникативний акт

Анотація

Будучи продуктом мовного спілкування, в процесі якого він був породже-ний, текст безсумнівно відображає в собі характеристику самого процесу поро-дження і сприйняття мовного повідомлення, що в певній мірі обумовлює його стильові особливості. Спілкування можна визначити як діяльність, «ціллю якої виступає не безпосереднє досягнення конкретного практичного результату, а встановлення контакту: взаєморозуміння; налагодження взаємодії з іншими членами соціальної групи (колективу); вплив на знання, уміння, систему соці-альних цінностей (переконань), емоційний стан іншої людини або багатьох людей»

Посилання

1. Леонтьев А. А. Речь и общение / / Иностр. яз. в школе. — 1974. — № 6. — С. 81.
2. Кубрякова Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности. — М., 1986. — С. 9.
3. Стриженко Л. А. Xудожественный текст как особая форма коммуникации. — М., 1974 —С. 83.
4. Арутюнова Н. Д. Фактор адресата / / Изд. АН СССР. Сер. лит. и яз. — Т. 40, № 4. — С. 361.
5. Москальская О. И. Грамматика текста. — М., 1981. — С. 55.
6. Медникова Э. М. Прагматический аспект языка / / Лингвистика текста: Материалы науч.конф. — М., 1974. — Ч. 1. — С. 191.
7. Слюсарева Н. А. Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. —М., 1981. — С. 37.
8. Акишина А. А. Структура целого текста. — М., 1979. — Вып. II. — С. 53.
9. Виноградов В. В. Стилистика: Теория поэтической речи: Поэтика. — М., 1963. — С. 6.
10. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. — С. 305-306.
11. Сидоров Е. В. Речевое воздействие или взаимодействие / / Материалы VIII Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации: Тез. докл. — М., 1985. — С. 38.
12. Славногородская Л. В. О функции адресата в научной прозе: Лингвистические особенности научного текста. — М., 1981. — С. 93.
Опубліковано
2020-08-05