АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ПОРУШЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРО НЕЗАКОННИЙ ОБІГ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

  • Л. В. Черв'яков
Ключові слова: кримінальна справа

Анотація

Незаконне розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, як і в інших країнах світу, в теперішній час досягло загрозливих масштабів для безпеки держави. Так, за останні п'ять років у півтора рази зросла кількість осіб, які вживають наркотики: зараз на офіційному обліку перебуває 123 тис. чоловік, серед яких 5 тис. — неповнолітніх. Наркотики дедалі із суто кримінального середовища проникають у коло учнівської мо-лоді, гральний бізнес, місця масового дозвілля. Потік нарко- і психотропних речовин йде і у місця позбавлення волі . Поряд із традиційним використан-ням природньої сировинної бази, швидкими темпами розвиваються підпольні лабораторії з виготовлення сиснтетичних наркотиків, а «прозорість» кордонів між колишніми республіками СРСР сприяє розвитку контрабанди наркотиків та інтеграції вітчизняної наркомафії у міжнародну систему торгівлі

Посилання

1. Від наркотиків до злочину / / Урядовий кур'єр. — 2004. — 9 верес.
2. Журавльов В. П., Усенко О. В. Ретроспектива наркоманії та засоби протидії в Україні //Боротьба з організованою злочинністю і корупцією. — 2002. — № 6. — С. 46-56.
3. Дудар О. В. Кримінологічні особливості осіб, причетних до наркобізнесу / / Боротьба з організованою злочинністю і корупцією. — 2002. — № 6. — С. 57-66.
4. Проект КПК України, підготовлений робочою групою, створеною за розпорядженням голови Верховної Ради України від 15.01.03 р. № 24. — К., 2003.
5. Михайленко О. Р. Проблеми здійснення прокуратурою своїх функцій на досудовому слідстві/ / Судова реформа в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали наук.-практ. конф. — К.;X., 2002. — С. 62-66.
6. Див., наприклад: Бакаев Д. М. Надзор прокурора района за расследованием уголовных дел.— М.: Юрид. лит., 1979.
7. Бакаев Д. М., Цымбалистенко И. Ф. Сущность, задачи, формы и методы прокурорского надзора за соблюдением законов органами дознания и досудебного следствия: Учеб. пособие. — X:ИПК Генеральной прокуратуры Украины, 1997.
8. Белецкий А. З., Зеленецкий В. С., Финько В. Д. Прокурорский надзор за исполнением законов органами внутренних дел при приеме, регистрации, учете и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. — X., 1983.
9. Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела. — X.: КримАрт, 1998. — С. 27-43.10. Маляренко В. Т., Вернідубов І. В. Прокурор у кримінальному судочинстві: Деякі проблеми та
шляхи їх вирішення. — К.: ЮрінкомІнтер, 2001. 11. Середа Г. П. Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законівпри прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини: Автореф. дис... канд.юрид. наук. — Х., 2000.
12. Михеєнко М. М., Молдован В. В., Шибіко В. П. Кримінально-процесуальне право. — К., 1997.— С. 45-46.
13. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). — Х.: СПД ФО, 2004. —С. 498.
14. Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Науч.-практ. пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов / Под ред. Н. И. Николайчука. — Мн.: Харвест, 2003. — С. 36.
15. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. — М.: Приор, 2002.
16. Смирнов А., Калиновский К. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. — С.Пб.: Питер, 2003. — С. 386.
Опубліковано
2020-08-05