ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ЯК СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПРАВОЗАХИСТУ

  • В. В. Долежан
  • М. В. Косюта
Ключові слова: розвиток прокуратури

Анотація

Як свідчить історія розвитку органів прокуратури як у радянський, так і в пострадянський період, її діяльність, хоча і різною мірою, завжди мала безпосе-реднє відношення до захисту прав і свобод людини і громадянина. Звичайно, за радянських часів ця місія прокуратури перебувала далеко не на першому місці і не визначала її роль у суспільстві. Про це, зокрема, свідчить те, що в найтрагічніші періоди історії радянського суспільства прокуратура виявилася не взмозі запобігти масовим репресіям, які супроводжувались вбив-ствами безневинних людей. Проте в умовах слабкості судової системи мож-ливість застосування засобів прокурорського нагляду для усунення окремих проявів беззаконня розширювала можливості громадян дістати захист своїх порушених прав та інтересів. Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону «Про прокурату-ру СРСР» серед завдань прокуратури було виділено «захист соціально-еконо-мічних, політичних та особистих прав громадян, проголошених і гарантованих Конституцією СРСР і радянськими законами».

Посилання

1. Див., наприклад: Бородін І. Ф. Функціональні обов'язки прокурорів у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян) / / Право України. — 2000. — № 7. — С. 46-48; Червякова Е. Б. Защита конституционных прав граждан
средствами прокурорского надзора (проблемы общенадзорной деятельности): Автореф. дис...канд. юрид. наук. — X.: Укр. юрид. академия, 1992; Шумский П. В. Роль прокуратури у захисті прав людини / / Право України. — 1997. — № 3. — С. 36-38 тощо.
2. Долежан В. В. Проблеми вдосконалення компетенції державних органів і посадових осіб у сфері правозахисної діяльності / / Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в Україні. — К., 2001. — С. 42-51.
3. Косюта М. В. Прокуратура України. — О.: Юрид. л-ра, 2003. — С. 50.
4. Власов В. А. Кому мешает прокурор в гражданском и арбитражном процессе? / / Прокурорская и следственная практика. — 2001. — № 1-2. — С. 61-67.
5. Проект Закону про внесення змін і доповнень до Конституції України № 4105 від 04.09.2003.— К., 2003.
6. Винокуров О. Прокуратура в системе органов государственной власти / / Законность. — 1997.— № 4. — С. 2-4.
7. Клочков В. Г. Сущность и значение прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод гражданина в Украине / / Прокурорская и следственная практика. — 2000. — № 3 - 4 . —С. 63-68.
8. Долежан В. В., Василюк С. Ф. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав,свобод і обов'язків людини та громадянина в Україні / / Проблеми доржавотворення і захисту прав людини в Україні. — Львів, 2003. — С. 130-133.
9. Висновок Венеціанської комісії щодо Конституції України: Документ СРL / 1997/ ООІ.
10. Косюта М. Конституційна реформа і майбутнє прокуратури / / Урядовий кур'єр. — 2004. —
4 берез.
Опубліковано
2020-08-05