СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ В МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ЗНАЧЕННЯ

  • В. В. Тіщенко
Ключові слова: розслідування злочинів

Анотація

Поняттю і значенню слідчих ситуацій у криміналістичній літературі при-діляють велику увагу, а принцип ситуативності нерідко відносять до основного вихідного начала побудови окремих методик розслідування [1; 2; 3], з чим цілком можна погодитися. У зв'язку з цим названий принцип потрібно роз-глянути докладніше. Погляди вчених-криміналістів щодо поняття слідчої ситуації можна роз-ділити на чотири великі групи

Посилання

1. Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений. — Мн.: Вышэйшая шк., 1983. — С. 160-161.
2. Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. —М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. — С. 133-135.
3. Онучин А. П. Вопросы ситуативной методики и тактических операций при расследовании преступлений / / Тактические операции и эффективность расследования: Межвуз. сб. науч.тр. — Свердловск, 1986. — С. 22-34.
4. Белкин Р. С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. — 3-е изд., доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. — С. 630.
5. Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. — Свердловск: Урал. гос.ун-т, 1975. — С. 173.
6. Драпкин Л. Я. Понятие и классификация следственных ситуаций / / Следственные ситуации и раскрытие преступлений: Межвуз. сб. науч. тр. — Свердловск, 1975. — С. 26-44.
7. Криминалистика / Под ред. А. Г. Филиппова. — М.: Юриспруденция, 2000. — С. 244.
8. Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. — М.: Юристъ, 1999. — С. 48.
9. Великий тлумачний словник української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К.; Ірпинь:Перун, 2001. — С. 209.
10. Лисиченко В. К., Батюк О. В. Следственная ситуация и ее значение в криминалистике и следственной практике / / Криминалистика и судебная экспертиза. — К., 1988. — Вып. 36. — С. 3-9.
11. Матусовский Г. А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. — X.: Консум, 1999. — С. 143.
12. Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. — М.: Юристъ, 1999. — С. 281-282.
13. Журавель В. А. О структуре частной криминалистической методики / / Криминалистика и судебная экспертиза. — К., 1995. — Вып. 47. — С. 62-67.
Опубліковано
2020-08-05