УМИСНЕ ВБИВСТВО МАТІР'Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ

  • О. Л. Старко

Анотація

Вибрана тема дослідження є досить актуальною. Як свідчить проведений нами аналіз, даний вид злочину у загальній структурі умисних вбивств за ос-танні роки (2001-2003) має постійну питому вагу. Так, у 2001 р. за ст. 117 КК України засуджено 22 особи, у 2002 р. — 14 осіб [1], а в 2003 р. зареєстровано 29 таких злочинів, по яких виявлено 27 осіб, що їх вчинили [2]. Враховуючи високу латентність дітовбивств та сучасну демографічну ситуацію в країні, ак-туальність даного складу злочину набуває все більшого значення. Крім того, притягнення до відповідальності матері за вбивство своєї новонародженої ди-тини під час пологів або відразу після них, викликає на практиці труднощі при кваліфікації та постановленні вироків в суді. Це пов'язано із складністю тлу-мачення окремих оціночних понять і положень цього складу, зокрема ознак об'єктивної сторони, яка має важливе значення для правильної кваліфікації злочину

Посилання

1. Статистика судимості та призначення мір кримінального покарання / / Вісник Верховного суду України. — 2003. — № 4. — С. 38.
2. Єдиний звіт: Про злочинність на території України за 12 міс. 2003 р. Форма № 1: Затв.наказом Держкомстату України від 10.12.2002 р. № 346. — С. 2.
3. Запорожан В. М. Акушерство і гінекологія: У 2 кн. Кн. 1. Акушерство. — К., 2000. — С. 177-184.
4. Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров'я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7.02.2003 р. № 2 / / Вісник Верховного Суду України. —2003. — № 1.
5. Погодин О., Тайбаков А. Убийство матерью новорожденного ребенка / / Законность. — 1997.— №5. — С. 17.
6. Карасова А. Л. Убийство матерью новорожденного ребенка: теоретико-прикладные апекты ответственности по ст. 106 УК РФ: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Ростов, 2003. — С. 11; Трясоумов М. А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с убийствами матерью
новорожденного ребенка: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2000. — С. 15.
7. Лукичев О. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика детоубийства: Авто-реф. д и с . канд. юрид. наук. — С.Пб., 1997. — С. 66.
8. Красиков А. Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. — Саратов, 1996.— С. 44-45.
9. Сафуанов Ф. Экспертиза психического состояния матери, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка / / Российская юстиция. — 1998. — № 3. — С. 29-31; Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. — М., 1999. — С. 240; Кондрашова Т. В. Проблеми уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. — Екатеринбург, 2000. — С. 137.
10. Попов А. Н. Убийство матерью новорожденного ребенка. — С.Пб., 2001. — С. 32.
11. Кургузкина Е. Б. Предупреждение убийства матерью новорожденного ребенка (криминологические и уголовно-правовые аспекты): Автореф. д и с . канд. юрид. наук. — М., 1999.
12. Цыбуленко Т. Д. Детоубийства и меры по их искоренению: (По материалам следственной и судебной практики УССР): Автореф. дис. канд. юрид. наук. — К., 1975. — С. 7.
13. Бородин С. В. Преступления против жизни. — М., 1999. — С. 174.
14. Бычков И. Я. Детоубийство в современных условиях. — М., 1929. — С. 43.
15. Малинин В. Б. Причинная связь в уголовном праве. — С.Пб., 2000. — С. 15; Шарипова Г.Уголовная ответственность за детоубийство по УК Узбекской ССР: Автореф. дис. канд. юрид.наук. — М., 1987. — С. 9.
16. Запорожан В. М. Вказ. праця. — С. 353.
17. Архів Ківецівського районного суду Волинської області за 1994 р. Крим. справа № 34-015-94.
Опубліковано
2020-08-05