ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ФОРМ ВЗАЄМНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ПО КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВА

  • М. І. Смирнов
Ключові слова: кримінальні справи, перспективи

Анотація

Нині діючий механізм співробітництва у сфері кримінальної юстиції не відповідає адекватно потребам держав, визначає необхідність створення ефек-тивних міжнародних механізмів для більш тісної взаємодії між державами [1]. Багато процесуальних елементів інституту взаємної правової допомоги не спри-яють підвищенню його якісного рівня, навпроти, призводять до невиправданих витрат часу, тяганини і зниження ефективності. Вимога ефективності взає-модії держав у розслідуванні злочинів припускає можливість досягти найбіль-ших результатів з найменшими зусиллями.

Посилання

1. Шахметов И. С. Преступность не знает границ / / Прокурорская и следственная практика. —1999. — № 3-4. — С. 127-131; Ковальський В., Михальчук В. Транскримінал кордонів не визнає / / Юридичний вісник України. — 2000. — № 21 (257), 25-31 трав. — С. 1, 5; Биленчук П. Д., Еркенов С. Е., Кофанов А. В. Транснациональная организованная преступность:состояние и трансформация: Учеб. пособие для вузов. — К.: Атика, 1999. — С. 111-114;
Гавриш Т. С. Проблеми правової регламентації міжнародного співробітництва у галузі надання Україною правової допомоги по кримінальних справах / / Держава і право. — 2001. —№ 13. — С. 382.
2. Смирнов М. І. Допустимість використання в кримінальному процесі свідчень анонімних свідків/ / Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. — О., 2002. — Вип. 16. — С. 624-
628; Смирнов М. Допустимість використання в кримінальному процесі показань анонімних свідків / / Юридична Україна. — 2003. — № 4. — С. 34-37.
3. Смирнов М. И. Применение видеосвязи как мера обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию, и возможность реализации в уголовном судопроизводстве права конфронтации / / Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 5. — С. 117-120;
Смирнов М. И. Применение средств видеосвязи при оказании правовой помощи по уголовным делам в сфере международного сотрудничества / / Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 6. — С. 92-95.
4. Маляренко В. Щодо строків кримінального процесу / / Право України. — 2000. — № 1. —С. 16-23.
5. Рустамов X. У. Уголовный процесс. Формы: Учеб. пособие для вузов. — М.: Закон и право,ЮНИТИ, 1998. — С. 288.
6. Смирнов М. І. Застосування відеозв'язку при одержанні доказів по кримінальних справах у порядку надання взаємної правової допомоги (процесуальні особливості) / / Юридична Україна. — 2003. — № 8. — С. 23-30.
Опубліковано
2020-08-05