ДЕТЕРМІНАНТИ ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІМИ НА ПІВДЕННІЙ ЗАЛІЗНИЦІ

  • К. М. Рудой
  • І. В. Ващенко
  • В. О. Мельников
  • С. Г. Поволоцька
Ключові слова: детермінанти, неповнолітні

Анотація

Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні спонукає до вивчення умов і причин правопорушень серед неповнолітніх. Саме існування правопорушень серед неповнолітніх породжується безліччю соціальних протиріч, об'єктивних і суб'єктивних явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві сьогодні. Ви-вченням правопорушень серед неповнолітніх і розробкою профілактичних за-ходів запобігання правопорушенням займається чимало наук. Проте залиша-ються ще питання, котрі не знайшли достатнього висвітлення в сучасній науці. Це пояснюється як багатогранністю проблеми правопорушень, так і тим, що природний перебіг часу і поступальний розвиток суспільства породжують нові явища, що раніше науці не були відомі або ж не вивчалися нею в повному обсязі, зокрема, що саме детермінує скоєння правопорушень неповнолітніми на залізниці.

Посилання

1. Божович Л. Я. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М., 1968.
2. Драгунова Г. О. Психология подростка. — М., 1987.
3. Крутецкий В. А. Психология обучения и воспитания школьников. — М., 1976.
4. Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. — М.: Юристъ, 1995. —С. 95-97.
5. Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и расследования преступлений. — М.: Юристъ, 1966.
6. Столяренко Л. Д. Основы психологии. — Ростов н/Д: Феникс,1997. — С. 100-101.
7. Печерських Т. П. Профілактична робота працівників служб у справах неповнолітніх з дітьми девіантної поведінки з неблагополучних сімей. — С. 108-109.
8. Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. — М.: Юристъ, 1995. —С. 290-291.
9. Баженов В. Профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями. — М.,1994.
10. Волков Б. С. Детерминистическая природа преступного поведения. — Казань, 1985.
11. Кудрявцев В. Н. Социально-психологическая характеристика антиобщественного поведения/ / Методологические проблемы социальной психологии. — М., 1985.
12. Данилин Е. М. Использование системы А. С. Макаренко в деятельности ВТК. — М., 1991.
13. Игошев К. Е. Психология преступных проявлений среди молодежи. — М., 1982.
14. Момов В. Человек, мораль, воспитание: (Теоретико-методологические проблемы). — М., 1975.
15. Шляпочников А. С. Социально-экономические предпосылки основы предупреждения преступности.
Опубліковано
2020-08-05