ДЕЯКІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИМИРЕННЯМ З ПОТЕРПІЛИМ

  • Ж. В. Мандриченко
Ключові слова: кримінальна відповідальність

Анотація

Відомо, що шлях до громадського (демократичного розвиненого) суспіль-ства потребує звуження публічно-правового регулювання і відповідного руху приватних начал в кримінальному праві. Необхідне послаблення втручання держави в сферу особистих прав громадян обумовлене тим, що межа правового регулювання визначається ступенем свободи самого суспільства, коли кожний його член має достатньо можливостей для захисту своїх прав. При цьому принцип гуманізму відповідно до Загальної декларації прав людини 1948 р. та ст. 3 Конституції України, має провідне значення у розвитку та функціону-ванні права в Україні.

Посилання

1. Перепадя О. В. Кримінально-правові аспекти примирення між особою, яка вчинила злочин та потерпілим (порівняльний аналіз законодавства України та ФРН): Автореф. дис... канд. юрид.наук. — К., 2003. — С. 1.
2. Тертышник В. М. Компромисс в уголовном процессе / / Весы Фемиды. — 2001. — № 4. —С. 29-33.
3. Шамардин А. Примирение сторон и отказ от поддержания обвинения должны утверждаться судом / / Российская юстиция. — 2001. — № 2. — С. 60-61.4. Аликперов X. Д. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим / / Законность. — 1999. — № 6. — С. 11-13.
5. Парфило О. А. Передумови появи інституту компромісу в сучасному кримінальному процесі України / / Українська державність: становлення, досвід, проблеми: Зб. наук. ст. (за матеріалами 12-х Харківських політологічних читань). — X., 2001. — С. 176.
6. Уголовный кодекс Аргентины. — С.Пб.: Юрид. центр Пресс, 2003. — С. 78-79.
7. Перепадя О. В. Про відшкодування судових витрат у кримінальному процесі (порівняльний аналіз законодавства України та ФРН) / / Право України. — 2001. — № 1. — С. 100-104
Опубліковано
2020-08-05