ЧИННІСТЬ ПРИНЦИПУ НЕВІДВОРОТНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІДНОСНО НЕПОВНОЛІТНІХ

  • Ю. Ю. Коломіщь
Ключові слова: кримінальна відповідальність

Анотація

За останні роки на Україні спостерігається зріст злочинності неповнолітніх. Про це свідчать статистичні дані, згідно з якими в 2000 р. кількість засудже-них підлітків складала 20 016 чоловік, що на 13% більше, ніж у 1999 р. [1], в 2002 р. було засуджено 20 104 неповнолітніх, що на 1,8% більше, ніж у 2001 р. [2]. Вчені, які стурбовані зростанням злочинності неповнолітніх, намагаються знайти нові найбільш ефективні та прийнятні засоби попередження вчинення злочинів молодими людьми

Посилання

1. Букалов А. Судебная статистика: итоги 2000 г. / / Аспект. — 2001. — № 1. — С. 16.
2. Судова статистика / / Вісник Верховного Суду України. — 2003. — № 4 (38). — С. 49.
3. Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учеб. пособие. — М.: Дело, 2000. — 272 с.
4. Пудовочкин Ю. Е. Ювенальное уголовное право: понятие, структура, источники / / Журнал российского права. — 2002. — № 3. — С. 44-53.
5. Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. — М.: Юристъ, 2003. — С. 224-228.
6. Бейзмор Г., Умбрайт М. Переосмысление функции наказания в суде для несовершеннолетних:карательный или восстановительный подход к подростковой преступности / / Правосудие по делам несовершеннолетних. — 2000. — Вып. 2, ч. 1. — С. 8.
7. Правове положення неповнолітніх в Україні: Зб. нормативних актів / Уклад.: В. Л. Кройтор,B. Д. Євко. — X.: Еспада, 2002. — С. 371.
8. Кудрявцев В. Н. Вказ. праця. — С. 218.
9. Галимов О. X. Малолетние лица в уголовном судопроизводстве. — С.Пб.: Питер, 2001. —C. 13.
10. Мельникова Э. Б. Вказ. праця. — С. 123.
11. Фефелов П. А. Понятие и система принципов советского уголовного права. — Свердловск:Средне-Уральское кн. изд-во, 1970. — С. 63.
12. Попкова Т. П. Зарубежный опыт профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних / / Российский следователь. — 2003. — № 4. —С. 40-44.
13. Мельникова Э. Б. Вказ. праця. — С. 127.
14. Щедрин Н. В. Меры безопасности (защиты) в уголовном праве / / Уголовное право и современность. — Красноярск, 1998. — Вып. 2. — С. 52.
15. Правове положення неповнолітніх в Україні: Зб. нормативних актів / Уклад.: В. Л. Кройтор,В. Д. Євко. — X.: Еспада, 2002. — С. 570.
Опубліковано
2020-08-04