СУТНІСТЬ РАБСТВА В КОНТЕКСТІ ІСНУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

  • В. М. Підгородинський
Ключові слова: торгівля людьми

Анотація

Мислителів тривалий час цікавило питання закономірності існування раб-ства і, відповідно, торгівлі людьми. Ця проблема цікавила таких видатних мис-лителів, як Платон, Арістотель, К. Маркс, М. М. Сперанський та ін. Точка зору змінювалася з розвитком суспільства, але й досі є актуальною. Існують різні розуміння рабства. Окремі філософи, зокрема М. М. Сперансь-кий, виділяють політичне рабство, яке вони визначають як такий стан, коли воля одного — закон для всіх; цивільне рабство — підкорення одного класу (в повинностях особистих або речовинних) іншому [1]. Ю. Крижанич також розрізняв два види рабства: соціальне (кріпацтво) і політичне (підданство) — форма беззаперечної покори верховній владі

Посилання

1. История политических и правовых учений / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца. — Изд. 2-е,стереотип. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. — С. 433.
2. Эциклопедический словарь: Рабочая книжка-резолюция: Репрезентативное воспроизведение
3. Батищев Г. С. Введение в диалектику творчества. — С.Пб., 1997. — С. 229.
4. Там само. — С. 248.
5. Мишунин А. В. Спартак. — М., 1947. — С. 21-22.
6. Аристотель. Политика. Афинская полития / Предисл. Е. И. Темнова. — М., 1997. — С. 39.
7. Там само. — С. 54.
8. Там само. — С. 55-56.
9. Батищев Г. С. Вказ. праця. — С. 250.
10. Летурно Ш. Эволюция рабства: Сочинение / Пер. с фр. З. Н. Журавской. — М., 1897. —С. 286.
11. Батищев Г. С. Вказ. праця. — С. 252.
Опубліковано
2020-08-04