КОНСТРУКЦІЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

  • Н. А. Мирошниченко
Ключові слова: склад злочину, кваліфікація

Анотація

Теорія кваліфікації злочинів становить наукову основу кримінально-пра-вової оцінки злочинних діянь. Кваліфікацію злочинів визначають як встанов-лення і юридичне закріплення точної відповідності між фактичними ознака-ми вчиненого діяння й ознаками складу злочину, передбаченого криміналь-ним законом [1]. Послідовність співставлення юридичних ознак реального злочину з ознаками складу злочину, закріпленого в конкретній кримінально-правовій нормі, не може бути підлегла тим самим правилам. В деяких випад-ках кваліфікацію необхідно починати з встановлення об'єктивної сторони скла-ду злочину, в інших — з суб'єктивної сторони, а іноді насамперед необхідно визначити коло суб'єктів, або об'єкт злочинного посягання

Посилання

1. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. — М.: Центр ЮрИнфоР,2001. — С. 21.
2. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. — 2-е изд. — М., 1999. — С. 73.
3. Кримінальний кодекс України. — К., 2001.
Опубліковано
2020-08-04