ГЕНЕЗИС ПРАВОВОЇ ДУМКИ ЩОДО СФЕРИ ДІЇ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА

  • Н. В. Сорокіна
Ключові слова: генезіс, правова думка

Анотація

Формування та розвиток ринкових відносин знищили перепони для появи різноманітних форм власності та господарювання. Виникнення поряд з дер-жавними підприємствами кооперативів, господарських товариств, колективних сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств, підприємств з іноземними інвестиціями, а також приватних та орендних підприємств вимагало визнання в якості суб'єкта трудового права працюючо-го власника. Цей термін, що був запроваджений російськими вченими В. І. Нікі-тінським та Т. Ю. Коршуновою [1] для позначення працівника, включеного у відносини власності з підприємством, на якому він працює, знайшов подальше застосування у науці трудового права

Посилання

1. Никитинский В. И., Коршунова Т. Ю. Правовое регулирование трудовых отношений работающих собственников / / Государство и право. — 1992. — № 6. — С. 48-58.
2. Пашерстник А. Е. О сфере действия советского трудового права / / Сорок лет Советского государства и права и развитие правовой науки: Тез. докл. — Л., 1957. — С. 75.
3. Москаленко Г. К. К вопросу о кодификации советского законодательства о труде / / Вопросы кодификации: Сб. науч. ст. — М., 1957. — С. 125.
4. Там само. — С. 124.
5. Догадов В. М., Левиант Ф. М., Пашков А. С. К вопросу о системе «Основ законодательства о труде» / / Вопросы кодификации советского права. — Л., 1957. — Вып. 1. — С. 18-29.6. Про охорону праці та забезпечення прав осіб, працюючих в промислових кооперативних підприємствах: Постанова РНК РРФСР від 26 вересня 1922 р. / / СУ РРФСР. — 1922. — № 63. —Ст. 810.
7. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. — М., 1984. — Т. 5. —С. 138.
8. Йосифиди Д. Г. Формы труда и их правовое опосредование / / Государство и право. — 1992.— № 11. — С. 67.
Опубліковано
2020-08-04