ВИМОГИ ЩОДО КЛОПОТАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ПРАВОПОРУШНИКА НА ПОРУКИ

  • Т. Б. Ніколаєнко
Ключові слова: трудовий колектив

Анотація

Розділ IX Загальної частини Кримінального кодексу містить значну кількість правових підстав звільнення від кримінальної відповідальності, що пояснюється прагненням законодавця зробити максимально ефективним виправлення осо-би без можливого застосування до неї заходів кримінально-правового впливу. За рахунок позитивної після злочинної поведінки осіб, які вчинили злочин як кримінально-правове заохочення законодавець закріпив такий вид звільнення від кримінальної відповідальності як звільнення від кримінальної відпові-дальності у зв'язку з передачею особи на поруки.

Посилання

1. Белявский И. М. Против ошибок при передаче на поруки / / Социалистическая законность.— 1960. — № 2. — С. 24.
2. Гальперин И. М., Полозков Ф. А. Участие общественности в советском уголовном процессе.— М.: Госюриздат, 1961. — С. 78.
3. Гуткин И. М. Передача на поруки органами дознания: Учеб. пособие / Под общ. ред. И. Д. Перлова. — М., 1961. — С. 35.
4. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 240 с.
5. Лиеде А. А. Общественное поручительство в уголовном судопроизводстве. — Рига, 1963. —186 с.
6. Лукьянов А. И., Лазарев Б. М. Советское государство и общественные организации. — 2-е изд.— М.: Госюриздат, 1961. — С. 330.
7. Мендельсон. Передача на поруки лиц, совершивших преступления, не являющие большой общественной опасности. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963. — 87 с.
8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / Заред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. — К.: Каннон, 2001. — 1104 с.
9. Орлов М. Общественность в борьбе за укрепление правопорядка / / Социалистическая законность. — 1960. — № 1.
10. Палтсер А. Р. Освобождение от уголовной ответственности по советскому уголовному праву:Автореф. дис... канд. юрид. наук — Тарту, 1966. — 18 с.
11. Степанов В. Г. Передача на поруки в советском уголовном процессе: Автореф. д и с . канд.юрид. наук. — Л., 1966. — 19 с.
Опубліковано
2020-08-04