ПОНЯТТЯ ТА СУБ'ЄКТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

  • Г. М. Ніколайченко
Ключові слова: трудове право

Анотація

Із розвитком соціального партнерства у сфері праці актуалізувалася про-блема представництва у трудових правовідносинах. Ведення колективних пе-реговорів та укладення колективних договорів і угод, вирішення колективних трудових спорів, участь працівників в управлінні підприємством, інституціона-лізація інших організаційно-правових форм соціального партнерства (форму-вання і функціонування органів соціального партнерства, взаємні консультації та інформування сторін соціального партнерства тощо), формування сучасної нормативної бази регулювання соціально-партнерських відносин потребують дослідження теоретичних питань представництва у трудових правовідносинах, а саме визначення поняття представництва, його суб'єктів, видів, підстав ви-никнення, відмінностей представництва у трудовому праві від цивільно-право-вого представництва та ін.

Посилання

1. Догадов В. М. Правовое положение профессиональных союзов в СССР. — М., 1926. — С. 26.
2. Бегичев Б. К. Трудовая правоспособность советских граждан. — М.: Юрид. лит., 1972. —С. 74.
3. Бегичев Б. К. О законодательном закреплении института представительства в трудовом праве / / Материалы конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1967 г. —Свердловск, 1968. — С. 131-136.
4. Молодцов М. В. Система советского трудового права и система законодательства о труде. —М.: Юрид. лит., 1985. — С. 80.
5. Гинцбург Л. Я. Социалистическое трудовое правоотношение. — М.: Наука, 1977. — С. 300.
6. Там само.7. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 1. Загальна частина / За ред. Я. М. Шевченко. — К., 2003. — С. 123.
8. Красавчиков О. А. Представительство / / Советское гражданское право. — М., 1985. — Т. 1.— С. 262.
9. Невзгодина Е. Л. Представительство по гражданскому праву / / Советское государство и право. — 1978. — № 3. — С. 9-11.
10. Советское гражданское право: В 2 ч. / Отв. ред. В. А. Рясенцев. — М., 1986. — 4 . 1 . —С. 229-230.
11. Проект Трудового кодексу України / / Праця і зарплата. — 2003. — Листопад.
Опубліковано
2020-08-04