ПОРЯДОК ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

  • О. Б. Зайчук
Ключові слова: соціальне страхування

Анотація

Сучасна ринкова економіка створює адекватну систему соціального захисту населення, важливим елементом якої є соціальне страхування. До завдань соціального страхування відносять: формування грошових фондів, із яких покриваються витрати, пов'язані з утриманням непрацездатних осіб або осіб, що не беруть участь у трудовому процесі, скорочення розриву у рівні матеріального забезпечення непрацюючих і працюючих членів суспільства. Враховуючи важливість соціального страхування, його вплив на суспільні процеси, у багатьох країнах створюються системи обов'язкового державного соціального страхування, що дають можливість концентрувати ресурси в єди-них фондах і тим самим забезпечувати надійність соціального захисту насе-лення.

Посилання

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.№ 254к/96-ВР / / Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 25 вересня 1999 р. № 1105-Х^ із змінами та доповненнями / / Голос України. — 1999. —
№ 205.
3. Статут Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 18.04.2000 р.
№4.
4. Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних ви-падків на виробництві та професійних захворювань України від 20 квітня 2001 р. № 12 (із змінами та доповненнями) / / Все про бухгалтерський облік. — 2001. — № 6.
5. Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. Финансовое право: Учеб. пособие для студ. юрид. вузов и ф-тов — X.: Легас, 2003. — 360 с.
6. Орлюк О. П. Фінансове право: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 528 с.
7. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — 495 с.
8. Дацюк Л. «Непрофесійне страхування» / / Хрещатик. — 2004. — 23 січ.
Опубліковано
2020-08-04