ПРИНЦИП СВОБОДИ ОБ'ЄДНАННЯ ТА ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

  • Є. В. Краснов
Ключові слова: трудове законодавство

Анотація

У міжнародному трудовому праві принцип свободи об'єднання та дійсного визнання права на ведення колективних переговорів визнається пріоритетним і основоположним принципом та правом в сфері праці. Серед джерел правового регулювання права на свободу об'єднання основоположну роль відіграють міжна-родно-правові норми, які містяться у Міжнародному білі про права людини, актах МОП. Іншу групу складають норми, які містяться в регіональних угодах — Європейській конвенції про захист прав людини та основних свобод (ст. 11), Європейській соціальній хартії 1961 р., Європейській соціальній хартії (перегля-нутій) 1996 р. (ст. 5), Хартії основних соціальних прав трудящих 1989 р. (ст. 11-14). До третьої групи належать норми національного законодавства, котрі вста-новлюють гарантії додержання та захисту права на свободу об'єднання.

Посилання

1. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Ю. П. Орловский. —М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2002. — 959 с.
2. Див. напр.: Алиев А. А. Конституционное право на объединение в системе прав и свобод человека и гражданина: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 207 с.;Юдин Ю. А. Политические партии и право в современном государстве. — М.: Форум, 1998.
3. Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія.— О.: Юрид. л-ра, 2001. — С. 226.4. Феськов М. М. Адаптація трудового законодавства до Європейської соціальної хартії (переглянутої): Дис... канд. юрид. наук. — О., 2002. — С. 132.
5. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
6. Проект Трудового кодексу України / / Праця і зарплата. — 2003. — № 42.
7. О свободе объединений и коллективных переговоров / / Человек и труд. — 1995. — № 7. —С. 89.
8. Урядовий кур'єр. — 2003. — 11 черв.
Опубліковано
2020-08-04