ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

  • О. А. Трюхан

Анотація

У правовій літературі останнім часом питанням гарантій приділяється значна увага, як у роботах фахівців загальної теорії держави і права, так і в літературі з трудового права. Юридичні гарантії права працівників на участь в управлінні організацією розглядаються в працях С. А. Іванова, А. М. Куренно-го, В. М. Скобелкіна, Г. І. Чанишевої та інших. Дослідження питання про гарантії прав особистості тісно пов'язане з пра-вовим статусом, суб'єктивним правом, що являє собою можливість користува-тися соціальним благом. Однак перетворення передбачуваної і забезпечуваної законом можливості в дійсність не відбувається і не може відбуватися автома-тично. Необхідна наявність визначених умов, факторів зокрема, гарантій суб'єк-тивних прав. Право на участь в управлінні організацією припускає наявність системи визначених гарантій і воно забезпечено такою системою

Посилання

1. Скакун О. Ф. Теория государства и права. — Х.: Консум, 2000. — С. 202.
2. Куренной А. М. Правовые вопросы участия трудящихся в управлении производством. — МИзд-во Моск. ун-та, 1983. — С. 74-75.
3. Строгович М. С. Основные вопросы советской социалистической законности. — М., 1966. —. 20.
4. Куренной А. М. Вказ. праця. — С. 79-80.
5. Скобелкин В. Н. Юридические гарантии трудовых прав рабочих и служащих. — М., 1969. —С. 169.
6. Витрук Н. В. Основы правового положения личности в социалистическом обществе. — М.,1979. — С. 15.
7. Чанышева Г. И. Некоторые проблемы юридических гарантий трудовых прав работников и ихреализация в условиях формирования рыночной экономики: Зб. наук. праць. — О.: Юрид.ін-т ОДУ ім. 1.1. Мечнікова, 1997. — С. 158.
8. Иванов С. А. Трудовое право и научно-технический прогресс. — М., 1974. — С. 388.
9. Чанышева Г. И. Конституционные гарантии трудовых прав работников / / Юридический вестник. — 1997. — № 4. — С. 51.
Опубліковано
2020-07-31