ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  • Д. А. Паньков

Анотація

У науці трудового права однією з актуальних проблем, яка потребує ґрунтов-ного наукового дослідження і необхідності надання чітких пропозицій та ре-комендацій, є проблема принципів правового регулювання трудових відносин. Ця проблема є надзвичайно актуальною і важливою для нормотворчої і право-застосовчої діяльності, оскільки правові принципи служать тим правовим орієн-тиром, виходячи з якого формулюються галузеві норми, вносяться зміни та доповнення у чинні нормативно-правові акти, а в умовах кодифікації націо-нального трудового законодавства визначається суть майбутніх правових норм.

Посилання

1. Смирнов О. В. Трудовое право: Учебник. — М.: Статус ЛТД+, 1996. — С. 23.
2. Лившиц Р. З. Теория права: Учебник. — М.: БЕК, 1994. — С. 196.
3. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. — Львів: Видав. центр Львів.нац. ун-ту ім. Івана Франка, 1999. — С. 207.
4. Смирнов О. В. Вказ. праця. — С. 23-24.
5. Пилипенко П. Д. Вказ. праця. — С. 206-207.
6. Европейская социальная хартия: Справочник: Пер. с фр. — М.: Междунар. отношения, 2000.— 264 с.
7. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Ю. П. Орловський. —М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2002. — С. 4-5.
8. Проект Трудового кодексу України / / Праця і зарплата. — 2003. — № 42.
Опубліковано
2020-07-31