ПРАВОВІДНОСИНИ З НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА

  • В. О. Поліщук

Анотація

Перетворення України на соціальну державу, якою вона визначена на кон-ституційному рівні (ст. 1 Конституції) [1], у реальному житті, а не лише на папері, вимагає радикальної реформи соціального захисту населення країни. У свою чергу конституційними засадами цієї реформи має стати те, що людина, її життя та здоров'я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції), що громадяни мають право на соціальний захист, що вклю-чає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової непраце-здатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом (ст. 46 Консти-туції).

Посилання

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні: Схвалено Указом Президента України від 13 квітня 1998 р. №291/98 / / Офіційний вісник України. — 1998.— № 15. — Ст. 569.
3. Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року: Указ Президента України від 24 травня 2000 р. № 717/2000 / / Офіційний вісник України. — 2000. — № 21. — Ст. 11.
4. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 р.№ 1058^1 / / Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 49. — Ст. 376.
5. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 р. № 1057^1 //Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 47. — Ст. 372.
6. Стичинський Б. Щодо галузевої належності інституту недержавного пенсійного забезпечення./ / Право України. — 2003. — № 8. — Ст. 95.
7. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. — М.: Юристъ, 1994.— С. 31-32; Общая теория государства и права. — Л., 1961. — С. 390-392.
8. Сорокив В. Д. Административно-процессуальные отношения. — Л., 1968. — Ст. 44-45.
9. Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій. — К., 1996. — С. 68.
10. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. А. Матузова и А. В. Малько. — М., 1997. — С. 490.
11. Сташків Б. Зміст соціально забезпечувальних правовідносин / / Право України. — 2003. —
№ 6. — Ст. 66.
12. Голенко Е. Н., Ковалев В. И. Право социального обеспечения: схемы, комментарии. — М., 2001.
— С. 21-22.
Опубліковано
2020-07-31