КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

  • Г. І. Чанишева
Ключові слова: трудовий кодекс

Анотація

Перехід України до ринкової економіки, демократизація суспільства, відмо-ва від адміністративно-командної системи, визнання загальнолюдських цінно-стей обумовили глибокі зміни в трудових відносинах, які потребують відповід-ного правового регулювання. В умовах ринкової трансформації економіки суспільні відносини у сфері праці наповнюються новим змістом, змінюється їхній характер за рахунок посилення колективних засад. З розвитком сфери договірного регулювання формуються нові соціальні зв'язки між працівника-ми і роботодавцями (їхніми представниками) у процесі трудової діяльності не лише в межах підприємства (установи, організації), а й на інших рівнях — регіон, галузь, держава. Розширюється коло суб'єктів цих відносин, у зв'язку з чим виникає необхідність чіткого визначення їх правового статусу.

Посилання

1. Проект Трудового кодексу України / / Праця і зарплата. — 2003. — № 42.
2. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1919-1964. Т. І. —Женева: Міжнар. бюро праці, 1999. — С. 768.
3. Мацюк А. Р. Трудовые правоотношения развитого социалистического общества. — К.: Наук.думка, 1984. — 280 с.
4. Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: Теоретико-правовий аспект. — О.: Юрид.л-ра, 2001. — 327 с.
5. Господарський кодекс України: Затв. Законом України від 16 січня 2003 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18-22.
Опубліковано
2020-07-31