ВИЗНАЧЕННЯ ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

  • О. С. Мхітарян
Ключові слова: злочин

Анотація

Феномен злочину має соціальну природу і поняття про нього закладено як у свідомості індивіда, так і в самому кримінальному праві. Природним питан-ням правознавців, що виникає вже протягом багатьох років, є запитання про те, яким саме чином поняття злочину може співіснувати в природному і пози-тивному праві і якою мірою ці два поняття співвідносяться між собою? Відповідь на нього є ключем до проблеми визначення злочину в кримінальному законі, що виступає основною категорією для науки карного права і широко застосова-но в інших галузях суспільствознавства, хоча і приймає інший відтінок, збері-гаючи при цьому свій початковий зміст.

Посилання

1. Уголовные установления ТАН с разъяснениями (ТАН мой шу и). Цзюани 1-8 / Введ., пер. скит. и коммент. В. М. Рыбакова. - С.Пб.: Петербургское востоковедение, 1999. — С. 7-8.
2. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии):Сб. законодательных материалов / Под ред. И. Д. Козочкина. - М.: Зерцало, 2001. — С. 100.
3. Там само. — С. 248, 253-254.
4. Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 года /Под. ред. Н. И. Мельника, Н. И. Хавронюка. - К.: Каннон; А.С.К., 2002. — С. 49.
5. Дурманов Н. Д. Понятие преступления. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. — С. 248.
6. Микитчик О. В. Моральний вимір злочину / / Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави та права ім. В. І. Корецького НАН України. — К., 2001. —С. 445.
Опубліковано
2020-07-31