ОСОБЛИВОСТІ ТЕРОРИЗМУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

  • А. О. Фальковський
Ключові слова: тероризм

Анотація

Формування глобального інформаційного суспільства — знакова подія по-чатку нового тисячоліття. Всесвітня мережа Інтернет і пов'язана з цією мере-жею індустрія інформаційних технологій є своєрідним ключем до цього прин-ципово нового планетарного соціуму. За постіндустріальної доби, що настала, Інтернет та індустрія інформаційних технологій стрімко входять і органічно доповнюють практично всі сфери людської діяльності — від приватного житла до державного керування. Під їхнім наростаючим впливом усе нині стає «но-вим» — суб'єкт планетарних дій, економіка, політика, культура, наука, мистецт-во...

Посилання

1. Соболь О. Свобода особистості в інформаційному суспільстві / / Філософська думка. — 2002.— № 4. — С. 36.
2. Рейман Л. Д. Информационное общество и роль телекоммуникаций в его становлении //Вопросы философии. — 2001. — № 3. — С. 4.
3. Антипенко В. Ф. Протидія сучасному тероризму з позиції його міжнародної сутності / / Тероризм і боротьба з ним: Міжвід. наук. зб. / Під. ред А. І. Комарової, Ю. А. Землянського та ін.— К., 2000. — Т. 19. — С. 305.
4. Федоров А. В. Чем плоха международная информационная безопасность? / / Информация.Дипломатия. Психология: Сб. материалов «круглого стола» и лекций преподавателей кафедры массовой коммуникации и связи с общественностью Дипломатической академии Министерства иностранных дел России/ Отв. ред. и сост. Ю. В. Кашлев. — М., 2002. — С. 368.
5. Туранок С. Г. Информационно-коммуникативная революция и новый спектр военно-политических конфликтов / / Полис. — 2003. — № 1. — С. 33.
6. Расторгуев С. П. Терроризм как элемент информационной операции / / Информация. Дипломатия. Психология: Сб. материалов «круглого стола» и лекций преподавателей кафедры массовой коммуникации и связи с общественностью Дипломатической академии Министерства иностранных дел России/ Отв. ред. и сост. Ю. В. Кашлев. — М., 2002. — С. 404.
Опубліковано
2020-07-31