ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

  • Н. І. Палій
Ключові слова: рекреаційні ресурси

Анотація

Найважливішою умовою розвитку рекреаційного господарства виступають природні рекреаційні ресурси. Майже третина території України придатна для рекреаційного використання [1]. Розвіданих і затверджених запасів мінераль-них вод досить для оздоровлення 7 млн чоловік на рік. Особливу цінність мають природні ресурси Причорномор'я. Сприятливі для відпочинку і ліку-вання Карпати, де велика кількість джерел мінеральних вод, великі ресурси лікувальних грязей, озокериту, його запаси належать до найбільших у світі, розмаїтість флори і фауни [2]. Різні природні рекреаційні ресурси розташовані практично у всіх регіонах України

Посилання

1. Винниченко И. Про туризм без упереджень / / Урядовий кур'єр. — 1996. — 3 груд.
2. Иванух Р., Жученко В. Стратегические проблемы развития рекреационно-туристического комплекса Украины / / Экономика Украины. — 1994. — № 1. — С. 66-67.
3. Серебряков А. М. Проблемы правового регулирования использования рекреационных ресурсов. — Донецк, 1983.
4. Рекреация: социально-экономические и правовые аспекты / В. К. Мамутов, И. И. Амоша и др. — К.: Наук. думка, 1992.
5. Ткаченко О. М. Право користування курортами, лікувально-оздоровчими та рекреаційними зонами: Автореф. дис... канд. юрид наук: 12.00.06 / НЮА України ім. Я. Мудрого. — X.,1999; Ткаченко О. М. Право користування природними ресурсами рекреаційних територій //Право Украины. — 1999. — С. 3-5.
6. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року / / Відомості Верховної Ради України. —2002. — № 3-4. — Ст. 27.
7. Земельне право України: Підручник / За ред. О. О. Погрібного, І. І. Каракаша. — К.: Істина,2003. — С. 280.8. Земельное право: Учеб. для вузов / Отв. ред. С. А. Боголюбов. — М.: НОРМА-ИНФА-М,1999.
9. Багров Л. А., Багров Н. В., Преображенский В. С. Рекреационные ресурсы / / Известия АНСССР. Сер. География. — 1977.
10. Мироненко Н., Бочарова М. Рекреационные системы. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.
11. Про курорти: Закон України від 5 жовтня 2000 р. / / Відомості Верховної Ради України. —2000. — № 50. — Ст. 435.
Опубліковано
2020-07-31