ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

  • А. Й. Годованок
Ключові слова: порядок, використання

Анотація

З прийняттям нового основного нормативного акту в сфері земельних відно-син — Земельного кодексу України, принципово змінилися положення, що сто-суються складу та категорій земель України. Зокрема землі природно-заповід-ного та іншого природоохоронного призначення виділяються в окрему катего-рію, на відміну від попередньої редакції Земельного кодексу. Тому питання щодо порядку використання земель природно-заповідного фонду набуло не-абиякої актуальності.

Посилання

1. Про природно-заповідний фонд: Закон України від 16 червня 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 34. — Ст. 502.
2. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки: Закон України від 21 вересня 2000 р. / / Відомості Верховної Ради України.— 2000. — № 47. — Ст. 405.
3. Соколов В. Е., Пузаченко Ю. Г., Гунин П. Д., Зыков К. Д. Биосферные заповедники: цели и проблемы / / Природа. — 1988. — № 1. — С. 34-46.
4. Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 8. — Ст. 54.
5. Штильмарк Ф. Р. Быль Брянского леса / / Природа и человек. — 1987. — № 4. — С. 27.
6. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року / / Відомості Верховної Ради України. —2002. — № 3-4. — Ст. 27.
7. Петров В. В. Правовая охрана природы. — М., 1980. — С. 214-233.
Опубліковано
2020-07-31