ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ У МІСТАХ

  • Є. О. Іванова
Ключові слова: правове регулювання

Анотація

Для населення міста земля — найважливіший природний засіб життєді-яльності, умова його життєзабезпечення, і водночас місце розташування жит-лових, соціальних, виробничо-господарських, побутових та інших об'єктів. При-значення земель житлової та громадської забудови передбачає не тільки експ-луатацію будівель та зведення нових будинків і споруд, а і проведення їх капі-тального ремонту, реконструкції, реставрації тощо. Найбільш детальний роз-гляд питання правового регулювання використання земель житлової та гро-мадської забудови в минулий час був здійснений у працях: В. П. Болезіна «Пра-вовой режим земель населенных пунктов» (1980), В. В. Єрофеєва «Правовой режим земель городов» (1976), М. В. Шульги «Возникновение и прекращение права пользования землями сельских населенных пунктов» (1981).

Посилання

1. Земельний кодекс України: Наук.-практ. комент. / За ред. В. І. Семчика. — К.: Ін Юре, 2003.— С. 117.
2. Каракаш И. И. Правовой режим земель жилой и общественной застройки в городах по новому Земельному кодексу / / Одесский регион. — О., 2002 — № 2. — С. 45.
3. Земельне право України: Підручник / За ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. — К., 2003.— С. 233.4. Кахнич П. Ф., Корнилов Л. В., Черняга П. Г. Організаційно-правові аспекти управління територіями населених пунктів та приміських зон / / Землевпорядний вісник. — К., 2003. — № 1.
5. Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 52. — Ст. 683.
6. Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 30. — Ст. 204.
7. Драпіковський О., Іванова І. Основні напрями та проблеми реформування земельних відносин у містах України / / Управління сучасним містом. — К., 2001. — № 4-6. — С. 109.
8. Офіційний вісник України. — 2000. — № 12.
9. Поплавська Т. Л. Економіко-правові аспекти містобудівництва та землевпорядкування в сучасних умовах / / Економіка та право. — Донецьк, 2001. — № 1.
Опубліковано
2020-07-31