ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ СУМІЖНИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА

  • В. К. Гуревський
Ключові слова: земельне право, галузь права

Анотація

З прийняттям нового Земельного кодексу України (далі — ЗК) дещо змінився зміст суспільних відносин з приводу землі і, відповідно, здійснилися зміни в предметі, задачах, принципах земельного права. В зв'язку з цим виникають певні питання щодо розширення сфери цивільно-правового регулювання зе-мельних відносин (здійснення правочинів, відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам, встановлення земельних сервітутів, захист прав на землю цивільно-правовими способами тощо), використання адміністративних засобів регулювання земельних відносин (процедура надання і вилучення зе-мель, державна реєстрація прав на землю тощо), екологізації норм земельного права (вимоги щодо охорони земель, ґрунтів і т. ін.).

Посилання

1. Сыродоев Н. А. О соотношении земельного и гражданского законодательства / / Государство и право. — 2001. — № 4. — С. 28-35.
2. Жариков Ю. Г. Разграничение сферы действия земельного и гражданского законодательства при регулировании земельных отношений / / Государство и право. — 1996. — № 2. — С. 44-54.
3. Титова Н. І. Новий Земельний кодекс України: позитивні і негативні аспекти / / Право України. — 2002. — № 4. — С. 70-76.
4. Кучерук К. І. Договір купівлі-продажу земельної ділянки: Автореф. дис... канд. юрид. наук:12.00.03. — К., 2002. — 19 с.
5. Глотова О. В. Співвідношення норм цивільного і земельного права у сфері правового регулювання угод із землею / / Вісник ОІВС. — 2002. — № 2. — С. 174-179.
6. Земельне право: Підручник / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинича. — К., 2001. — С. 17.
7. Колодій А. М., Копейчиков В. В., Лисенков С. Л. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.,1995. — С. 95.
8. Земельне право: Підручник / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинича. — К., 2001. — С. 26.
9. Крассов О. И. Земельное право: Учебник. — М., 2000. — С. 42.
Опубліковано
2020-07-31