СПОСОБИ ЗАХИСТУ Й ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ ОБ'ЄКТИ ТА ЇХ РЕСУРСИ

  • І. І. Каракаш
Ключові слова: ресурси

Анотація

У правовій літературі радянського періоду в основному досліджувались питання охорони права власності на природні об'єкти [10; 11; 13; 14]. Це було притаманним виключно державній власності на природні ресурси, тому що правомочності держави-власника цілком забезпечувались засобами охо-рони права власності. У сучасних умовах поширення кола суб'єктів права власності на природні об'єкти і поступове повернення останніх у майновий цивільно-правовий оборот у чинному законодавстві переважним стало закріп-лення положень про захист права власності на природні ресурси. Такий висно-вок підтверджується, наприклад, порівняльним аналізом змістів попередньо-го та чинного Земельних кодексів. Так, в ст. 43 попереднього Земельного ко-дексу [3] передбачалося, що права власників земельних ділянок і землекорис-тувачів охороняються законом. У чинному же Земельному кодексі [2] гл. 23 цілком присвячена захисту прав на землю, включаючи захист права власності на земельні ділянки

Посилання

1. Цивільний кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 р. та введений у дію з 1 січня 2004 р. //Голос України. — 2003. — № 45-46, 12 берез.; № 47-48, 13 берез.
2. Земельний кодекс України: Прийнятий 25 жовтня 2001 р. та введений у дію з 1 січня 2002 р./ / Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3-4. — Ст. 27.
3. Земельний кодекс України в редакції від 13 березня 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 25. — Ст. 354.
4. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. / / Відомості Верховної Ради України. —1991. — № 41. — Ст. 546.
5. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 20. — Ст. 249.
6. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 34. — Ст. 502.
7. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.
8. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 року в редакції від 2 жовтня 2003 р. //
Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 46-47. — Ст. 280.9. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20-21. — Ст. 190.
10. Венедиктов А. В. Гражданско-правовая охрана социалистической собственности. — М., 1954.11. Жариков Ю. Г. Охрана права землепользования. — М., 1974.
12. Каракаш І. І. Кримінально-правова охорона та захист права власності на природні ресурси //Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. — О., 2002. — Вип. 13-14. — С. 423-429.
13. Резвых В. Д. Административно-правовая охрана права социалистической собственности. —М., 1975.
14. Рябов А. А. Охрана права государственной собственности на природные ресурсы в СССР. —Казань, 1982.
Опубліковано
2020-07-31