САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОНТРОЛЬ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЄЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • Б. М. Шмуклерман
Ключові слова: санкції

Анотація

Проблема здійснення контролю за концентрацією суб'єктів господарюван-ня зараз набуває пріоритетного значення у зв'язку з тим, що, по-перше, процеси економічної концентрації на багатьох товарних ринках активізуються, по-дру-ге, у зв'язку з розвитком законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема введенням в дію Господарського кодексу України , де передбача-ються нові положення про законодавчі правила здійснення такого контролю. Хоча окремі аспекти проблеми контролю за концентрацією досліджувались в юридичній літературі, однак санкції за порушення законодавства про конт-роль за концентрацією суб'єктів господарювання не були предметом спеціаль-ного аналізу вчених-юристів. Тому дослідження цього аспекту проблеми пра-вової регламентації контролю за концентрацією суб'єктів господарювання вва-жаємо актуальним.

Посилання

1. Господарський кодекс України / / Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18-22. —Ст. 144.
2. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 12. — Ст. 64.
3. Европейское право: Учеб. для вузов / Под общ. ред. Л. М. Энтина. — М.: НОРМА, 2001. —С. 409.
4. Folsom Ralph H. European Union Law in a Nutshell. — 2-nd ed. — St. Paul, Minn.: West PublishingCo., 1995. — Р. 316.
5. Merger Policies and Recent Trends in Mergers. — Paris: OECD Publications and InformationCenter, 1984. — Р. 23.
6. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: ЗаконРФ от 22.03.1991 г. / / Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета . — 1991. — № 16. — Ст. 499.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення / / Відомості Верховної Ради України.— 1984. — Дод. до № 51. — Ст. 112.
8. French H. Leigh. International Law of Take-overs and Mergers: Asia, Australia, and Oceania. —Quorum books. — Р. 20.
9. Kim C. K. Business Law in Korea. — Pannum Book Co., 1982. — Р. 48.
10. Офіційний вісник України. — 1998. — № 30.
11. Гусак Н., Белоусова Н. О казусах в антимонопольном законодательстве и практике его применения / / Бизнес. Бухгалтерия. — 2000. — № 34. — С. 90-97.
Опубліковано
2020-07-31