ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ ЗА НОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • Н. С. Золотнікова
Ключові слова: договір, законодавство України

Анотація

Вперше у праві незалежної України законодавчо врегульовано договір транс-портного експедирування: у Цивільному кодексі України [1] (далі — ЦК Ук-раїни) йому присвячена глава 65 «Транспортне експедирування» (ст. ст. 929-935); у Господарському кодексі України [2] (далі — ГК України) — ст. 316 «Договір транспортного експедирування», що міститься у главі 32 «Правове регулювання перевезення вантажів». Отже, присвятивши договору транспорт-ного експедирування окрему главу в ЦК України, «цивілісти» підтвердили наявність у цьому договорі ряду особливостей, що виділяють його у самостійний цивільно-правовий договір; у протилежність їм, автори ГК України (враховую-чи положення ч. 4 ст. 306 ГК України) відвели договору транспортного експе-дирування лише роль допоміжного договору, що пов'язаний з перевезенням вантажів.

Посилання

1. Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40. — Ст. 356.
2. Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.
3. Сборник законодательства по внутреннему водному транспорту. — М., 1964. — С. 74.
4. СП СССР. — 1964. — № 5. — Ст. 36.
5. СП РСФСР. — 1969. — № 2-3. — С. 8.
6. Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. — 1991. — № 26. — Ст. 733.
7. Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 46. — Ст. 621.
8. Савичев Г. П. Договор как основание возникновения экспедиционного обязательства / / Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е. А. Суханов. — М., 2002. — Т. II, полутом 2. —С. 67-68.
9. Витрянский В. В. Договор транспортной экспедиции / / Брагинский М. И., Витрянский В. В.Договорное право. Кн. 4: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иныхуслугах в сфере транспорта. — М., 2003. — С. 647-649; См. также: Иоффе О. С. Обязательственное право. — М.: Юрид. лит., 1975. — С. 543.
10 Зібрання постанов Уряду України. — 1994. — № 9. — Ст. 221.
11. Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 17. — Ст.80.
12. Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 36. — Ст. 299.
13. Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 38-39. — Ст. 288.
14. Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 47-50. — Ст. 349.
15. Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 29. — Ст. 377.
16. Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 51. — Ст. 446.
17. Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 51. — Ст. 446.
18. Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 28. — Ст. 222.
19. Зібрання постанов Уряду України. — 1994. — № 2. — Ст. 35.
20. Луць В. В. Договори про транспортне експедирування / / Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери,Н. С. Кузнєцової. — К., 2002. — Кн. 1. — С. 301; Цивільний кодекс України: Коментар. — Х.:Одіссей, 2003. — С. 630.
21. Витрянский В. В. Вказ. праця. — С. 653.
22. Урядовий кур'єр. — 1998. — № 67-68.
23. Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 24. — Ст. 166.
Опубліковано
2020-07-31