ВИДИ АНТИКОНКУРЕНТНИХ ДІЙ ОРГАНІВ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНО- ГОСПОДАРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ

  • О. С. Каштанов
Ключові слова: міське самоврядування, контроль

Анотація

Конкуренція є важливим чинником ринкового механізму в Україні. Тому держава захищає конкуренцію та забороняє дії, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. Згідно з ч. 2 ст. 25 Господарського кодексу України органам державної влади і органам місцевого самоврядування, що регулюють відносини у сфері господарювання, забороняється приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб'єктів господарювання тієї чи іншої форми влас-ності, або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб'єктів господарю-вання чи іншим способом порушують правила конкуренції. Відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі — За-кон) [1] вчинення антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого са-моврядування, органів адміністративно-господарського управління та контро-лю забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

Посилання

1. Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 12. — Ст. 64.
2. Ершова И. В., Иванова Т. М. Предпринимательское право: Учеб. пособие. — М.: Юриспруденция, 1999. — С. 173-174.
3. Предпринимательское право: Учебник / Под ред. Е. П. Губина, П. Х. Лахно. — М.: Юристъ,2001. — С. 336.
4. Антимонопольний комітет України: Річний звіт. — К., 1998. — С. 46-47.
5. Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 3. — Ст. 9.
6. Антимонопольний комітет України: Річний звіт. — К., 2001. — С. 34.
7. Бурмистрова Т., Мартыненко Г. Методы и практика антимонопольного регулирования действий исполнительных органов власти / / Законодательство и экономика. — 2000. — № 2. —С. 20.
8. Антимонопольний комітет України: Річний звіт. — К., 1999. — С. 32.
9. Антимонопольний комітет України: Річний звіт. — К., 2001. — С. 38.
Опубліковано
2020-07-31