НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

  • І. О. Анохіна

Анотація

Одним з пріоритетних напрямків сучасної економічної політики в Україні є розвиток і підтримка конкуренції. Однак існують такі галузі, де конкуренція з об'єктивних причин (техно-логічні особливості виробництва, характер попиту і пропозиції) неефективна або взагалі неможлива. Такі товарні ринки, де присутній лише один суб'єкт господарювання, відповідно до законодавства України відносяться до природ-них монополій і підлягають державному регулюванню. Відсутність діючих конкурентних механізмів і загроза зловживання економічною владою суб'єктів таких монополій викликає необхідність створення спеціальної системи дер-жавного регулювання в сфері природних монополій. Вона необхідна для захи-сту інтересів споживачів товарів і послуг суб'єктів природних монополій, а також для підвищення економічної ефективності їхньої діяльності

Посилання

1. Про Основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки: Указ Президента України
від 19.11.2001 р. № 1097/2001 / / Офіційний вісник. — 2001. — № 47. — Ст. 2056.
2. Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій: Указ Прези-
дента України від 19.08.1997 р. № 853/97 //Урядовий кур'єр. — 1997. — № 157-158.
3. Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних мо-
нополій: Указ Президента України від 17.11.1998 р. № 1257/98 / / Голос України. — 1998. —
№ 230.
4. Про Основні напрями конкурентної політики на 1999-2000 роки та заходи щодо їх реалізації:
Указ Президента України від 26.02.1999 р. / / Урядовий кур'єр. — 1999. — № 40.
5. Економіко-правові умови подолання монополізму і розвитку конкуренції / В. К. Мамутов,
Г. Л. Знаменський, Н.О.Орлова та ін. / / Экономико-правовые проблемы антимонопольной
политики. — Донецк, 1996. — С. 15.
6. Саниахметова Н. А. Правовая защита конкуренции в предпринимательстве Украины. — О.:
Бахва, 1998. — С. 40.
7. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств: Підруч-
ник / За ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. — X.: Право, 2000. — С. 152-153.
8. Ігнатюк А. І. Формування конкурентного середовища та механізми протидії монополізму в
економіці України: Автореф. дис... канд. екон. наук. — К., 1996. — С. 21.
9. Антимонопольний комітет України: Річний звіт. — К., 1997. — С. 5, 15, 119; Антимонополь-
ний комітет України: Річний звіт. — К., 1998. — С. 11, 96, 98; П'ять років діяльності. — К.:
Антимонопольний комітет України, 1998. — С. 23, 26.
10. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 р. / / Відомості Верховної Ради Украї-
ни. — 2000. — № 30. — Ст. 238.
Опубліковано
2020-07-31