НЕПРАВОМІРНЕ ЗБИРАННЯ, РОЗГОЛОШЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ВИД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

  • Г. О. Сляднєва

Анотація

Питання захисту конкуренції в Україні не менш актуальні, ніж у країнах з розвинутими ринковими відносинами. Відповідно до ст. 42 Конституції Ук-раїни [1], держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяль-ності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, не-правомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Володіння комерційно цінною інформацією в умовах ринку є одним з істот-них факторів конкурентоспроможності суб'єктів підприємницької діяльності. Це положення є ключовим при визначенні права суб'єктів підприємництва на комерційну таємницю.

Посилання

1. Конституція України / / Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Малышева Г. Коммерческая тайна в зеркале закона / / Право и экономика. — 1999. — № 10.— С. 20.
3. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. —1992. — № 48. — Ст. 650.
4. Цивільний кодекс України / / Голос України. — 2003. — № 45-46.
5. Господарський кодекс України / / Голос України. — 2003. — № 49-50.
6. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів№ 611 від 09.08.1993 р. / / Збірник постанов Уряду України. — 1993. — № 12. — Ст. 269.
7. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. / / ВідомостіВерховної Ради України. — 1996. — № 36. — Ст. 164.
8. Коваль В. Розголошення, схилення до розголошення, неправомірне збирання та використаннякомерційної таємниці як форми недобросовісної конкуренції / / Підприємництво, господарство та право. — 2002. — № 8. — С. 22-24.
9. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. / / ВідомостіВерховної Ради України. — 1996. — № 36. — Ст. 164.
10. Саниахметова Н. А. Правовая защита конкуренции в предпринимательстве Украины. — О.:Бахва, 1998. — С. 204.
Опубліковано
2020-07-30