ПОНЯТТЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • В. С. Петренко

Анотація

Одним із складних та спірних питань в теорії господарського права є право-ва природа та специфіка установчих документів суб'єктів господарювання. Точки зору на ці правові категорії принципово розбігаються, а недостатня тео-ретична розробка і аргументація різнопланових підходів не сприяє визначенню найефективніших шляхів вирішення існуючих проблем у вказаній сфері. Не-щодавно набрали чинності Господарський та новий Цивільний кодекси Украї-ни, які передбачають урегулювання низки існуючих практичних проблем ус-тановчих документів суб'єктів господарювання. Однак спірність правових пи-тань установчих документів у науковій літературі, та існуюча недосконалість законодавчого регулювання в даній сфері суспільних відносин свідчить про необхідність подальших наукових розробок

Посилання

1. Щербина В. С. Господарське право України: Навч. посіб. — К., 1999. — С. 56.
2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 4 3 5 - ^ / / Офіційний вісникУкраїни. — 2003. — № 11. — Ст. 461.
3. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-ГУ / / Офіційнийвісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.4. Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). — М.: СПАРК, 1994. —С. 153-154.
5. Эннекцерус Л. Курс немецкого гражданского права. Т. 1. Введение и общая часть. — М.:Изд-во иностр. лит., 1949. — С. 362.
6. Генкин Д. М. Короткий курс кооперативного права. — М., 1929. — С. 3.
7. Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. — 2-е изд., пере-раб. и доп. — М.: Проспект, 1997. — С. 127.
8. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 4 3 6 - ^ / / Офіційнийвісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.
9. Про затвердження Типового статуту відкритого акціонерного товариства: Наказ Фонду державного майна України від 12 грудня 1994 р. № 787, Міністерства економіки України від13 грудня 1994 р. № 177 / / Бізнес. — 1995. — № 10.
10. Про затвердження Положення про порядок створення господарських товариств для участі вприватизації об'єктів групи А: Наказ Фонду державного майна України від 8 жовтня 1996 р.№ 1182 / / Бізнес. — 1996. — № 49-52.
11. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ / / ВідомостіВерховної Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.
12. Козлова Н. В. Правовая природа учредительного договора в создании юридического лица //Государство и право. — 1993. — № 10. — С. 94.
Опубліковано
2020-07-30