ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

  • О. О. Квасницька

Анотація

Не зважаючи за зростаюче значення інституту державної реєстрації суб'єктів підприємництва у сучасному господарському праві, багато її аспектів залиша-ються поза дослідженнями вчених-юристів, що викликає нагальність їх науко-вого аналізу. Метою цієї статті є комплексний аналіз основних засад державної реєст-рації суб'єктів підприємництва, зокрема її цілей, принципів та функцій. Цілі, принципи і функції державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності не зазначені в Законі України «Про державну реєстрацію юридич-них осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р. [1], тому в юридичній літературі вони трактуються по-різному.

Посилання

1. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від15 травня 2003 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 31-32. — Ст. 263.
2. Власник і право власності. — К.: Наук. думка, 1994. — С. 90.
3. Красовська А. Державна реєстрація як умова реалізації права на підприємництво в Україні //Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 7. — С. 62.
4. Брызгалин А. Государственная регистрация субъектов предпринимательства / / Советскаяюстиция. — 1996. — № 24. — С. 26-27.
5. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002. —С. 396.
6. Попондопуло В. Ф. Правовой режим предпринимательства. — С.Пб.: Изд-во Санкт-Петебург. ун-та, 1994. — С. 110.
7. Ершова И. В., Иванова Т. М. Предпринимательское право: Учеб. пособие. — М.: Юриспруден, 1999. — С. 31.
8. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. В. К. Мамуто-ва. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — С. 98.
9. Ершова И. В., Иванова Т. М. Вказ. праця. — С. 31.
10. Науково-практичний коментар Господарського кодексу. — С. 101.
11. Вінник О. М. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності / / Вісник Вищогоарбітражного суду України. — 1998. — № 2. — С. 243.
12. Красовська А. Вказ. праця. — С. 64.
13. Предпринимательское право. — Ростов н/Д: Феникс, 2003. — С. 105-106.
14. Там само. — С. 109.
15. Красовська А. Вказ. праця. — С. 64.
16. Назарова Ю. Гарантии свободы предпринимательской деятельности в сфере регистрации //Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 1. — С. 25.
17. Аузан А., Крючкова П. Административные барьеры в экономике: задачи деблокирования //Вопросы экономики. — 2001. — № 5. — С. 74, 86.
18. Предпринимательское право. — 2003. — С. 106.
19. Риженко І. М. Шляхи вдосконалення правового регулювання державної реєстрації індивідуального підприємництва / / Правове регулювання корпоративних відносин в Україні. — Львів,2003. — С. 26-27.
Опубліковано
2020-07-30