НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ НА КОНКУРЕНЦІЮ

  • В. С. Кулішенко

Анотація

У правовому аспекті вважаємо найбільш важливою класифікацію конку-ренції залежно від використання конкурентами певних методів і способів кон-курентної боротьби. За цим критерієм конкуренція може бути поділена на добросовісну і недобросовісну. Як правильно вказує Л. Н. Семенова, конкуренція може бути корисною для суспільства, якщо вона є: 1) вільною; 2) чесною і сумлінною

Посилання

1. Семенова Л. Н. Антимонопольне і конкурентне право: Курс лекцій. — К.: Вид-во Європейського ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. — С. 24.
2. Журик Ю. Поняття та види недобросовісних дій у конкуренції / / Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 2. — С. 11.
3. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань: Навч. посіб. — К.:Вища шк., 1998. — С. 220.
4. Там само. — С. 221.
5. Плиев Э. Г. Отдельные проблемы гражданско-правового регулирования предпринимательствав России. — М.: Юристъ, 1998. — С. 34.
6. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. — М.: Изд-во Моск.ун-та, 1972. — С. 18.
7. Малеин Н. С. Общие вопросы гражданско-правового положения личности / / Гражданско-правовое положение личности. — М., 1975. — С. 20.
8. Реализация прав граждан. — М.: Наука, 1983. — С. 133.
9. Паращук С. Конкуренция: от экономической многозначности к правовой определенности. Правона конкуренцию / / Хозяйство и право. — 1998. — № 12. — С. 15.
10. Грибанов В. П. Вказ. праця. — С. 53.
11. Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник / Ун-т внутр. дел. — Х.: Консум, 2000. —С. 347.
12. Рясенцев В. А. Условия и юридические последствия отказа в защите гражданских прав //Советская юстиция. — 1962. — № 9. — С. 8.
Опубліковано
2020-07-30